– Uitspraak Rechtbank negatief 30 juni 2020

30 juni j.l. deed de Rechtbank Midden Nederland uitspraak over ons beroep tegen de verlening van de omgevingsvergunning Windpark Goyerbrug. Deze was voor ons uitermate negatief

Hieronder een deel van de email van de Gemeente Houten:

Beste lezer,

In januari van dit jaar informeerden wij u voor het laatst over Windpark Goyerbrug. Toen meldden we onder andere dat er beroepen waren ingediend bij de rechtbank tegen de verleende vergunning.

Op 19 mei 2020 was de zitting bij de rechtbank over deze beroepen (iets vertraagd door Corona). Vandaag, 30 juni 2020, heeft de rechtbank uitspraak gedaan. De hoofdlijnen in het vonnis van de rechtbank zijn:

 • Een aantal indieners van een beroep zijn niet ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat de rechtbank hen niet erkent als belanghebbende en hun beroepen niet inhoudelijk behandeld heeft.
 • Alle beroepen die inhoudelijk zijn beoordeeld, zijn ongegrond.
 • De gemeente wordt veroordeeld tot het betalen van proceskosten vanwege het niet ter inzage leggen van de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen.

De volledige vonnissen zijn te vinden op de website van de Rechtbank

Een samenvatting van de uitspraak vind u hier

 

Wij zullen ons natuurlijk zo spoedig mogelijk beraden over het eventueel in hoger beroep gaan tegen deze uitspraak bij de Raad van State

Kernteam Geen Windpark Goyerbrug

 

 

– 19 mei 2020 : Pleidooi GeenWindpark Goyerbrug

Pleidooi Geen Windpark Goyerbrug 19 mei 2020

19 mei 2020 Rechtbank Utrecht Hieronder het pleidooi door Theo Knobbout Ter introductie: Mijn naam is Theo Knobbout, woonachtig te Culemborg. Ik spreek namens de Stichting Belangen Wijkersloot e.o., Stichting Redichem-de Geeren en meer dan 60 belanghebbende omwonenden uit o.a. Cothen, Wijk bij Duurstede, ‘t Goy en Culemborg. Gemachtigden in deze zijn Mevr. A. Kwint en Mevr. F. Postma, advocaten. De juridische aspecten laten wij over aan onze advocaten, ik zal hier slechts onze gevoelens en beweegredenen toelichten. Ik zal een selectie van punten de revue laten passeren, zoals draagvlak, belanghebbendheid, geluid, natuur, handhaving, planschade, locatie, participatie en last but not least het achterliggende politieke proces.

Draagvlak

Minister Wiebes zei in de Eerste Kamer op 21 mei 2019 en later op NPO1 in relatie tot de energietransitie letterlijk “We zijn met een juridische bulldozer over mensen heen gewalst, er was geen ruimte voor inspraak of lokale aanpasbaarheid, te dwingend van bovenaf…..”. Minister Ollongren stelt in een Planologielezing in Groningen op 11 maart 2019: “Draagvlak staat voorop. Zeggenschap over wat er in je buurt gebeurt staat voorop. We slagen pas als mensen zeggen: “Ja als het zo kan worden, dan wil ik het wel.” Draagvlak begint bij juist informeren, vroegtijdig betrekken bij aanpassingen in de wijk, keuzes laten maken en, indien mogelijk, financiële compensatie of het laten meeprofiteren van de lokale economie. “ Het Planbureau voor de Leefomgeving stelt in het in juni 2019 gepubliceerde onderzoek “Wind-op-land, Lessen en ervaringen”, dat de focus te lang lag op alleen de realisatie van windparken en niet op het vlak van acceptatie en inpasbaarheid binnen de leefomgeving en Sanne Akerboom, onderzoekster aan de Universiteit Utrecht, stelt zelfs in haar proefschrift over burgerparticipatie in de energietransitie dat je als burger geen enkele inspraak hebt op de besluitvorming rondom windmolenparken. Mooi te zien dat de Gemeente Houten op haar eigen website stelt dat het creëren van draagvlak erg belangrijk is, zoals ook gesteld in hun coalitieakkoord, maar schrijft echter op dezelfde pagina ook dat dat juridisch gezien niets betekent. In een van de Ronde Tafel Gesprekken zegt de verantwoordelijk wethouder dan ook dat het creëren van draagvlak slechts het informeren is omtrent de materie. En over het feit dat Houten zich niet verantwoordelijk voelt voor effecten op de buurgemeenten, nog maar te zwijgen. En het ons weigeren te laten deelnemen aan een door Windpark Goyerbrug b.v. georganiseerde bustour en het niet bieden van participatie met compensatie buiten de 1500 meter te vertalen in het mee investeren in een Windfonds met mogelijk toekomstig rendement, hielp ook niet echt bij het creëren van draagvlak!  

Belanghebbendheid

Geheel in lijn met het negeren van draagvlak, besteedden zowel Provincie, als Gemeente en Initiatiefnemer van het Windpark Goyerbrug veel energie aan het trachten weg te wuiven van de belanghebbenheid van ons als bezwaarmakers. Wij voelen ons echter des ter meer belanghebbend omdat we met deze voor op zee ontworpen gigaturbines, niet weten wat ons boven het hoofd hangt. Effecten op de omgeving worden slechts theoretisch berekend en mogelijk nieuwe effecten zoals exponentiële toename van het infrageluid worden niet bezien. Wij krijgen allemaal last van geluid- en lichtvervuiling en sommigen ook van slagschaduw. Wij hebben bewust gekozen voor het wonen in dit prachtige open en ongerepte buitengebied, zoals het Nationaal Landschap Rivierenland met zijn uiterwaarden en met polders Redichem en de Geeren als een van de weinige natuur- en recreatiegebieden die Culemborg nog rijk is. Of het prachtige open Wijkersloot met zijn wijdse vergezichten. Betrokken stichtingen zijn beide actief in het beschermen en verfraaien van de omgeving, biodiversiteit en verfraaiing, herstel en instandhouding van het landschap en de natuur. Ook wordt er actief geparticipeerd in het ontwikkelen van de Regionale Energiestrategie en Windvisie. Verbazingwekkend is het dat er bij de vergunningsverlening geen voorwaarden werden gesteld omtrent landschappelijke inpassing. Dit zou wel na de aanleg van het park ingevuld mogen worden. In het normale leven stel je eerst de voorwaarden voor het maken van de deal, niet er na! Het wordt dan wel heel zuur dat men probeert de plannen voor het windpark er gewoon doorheen te duwen en ons als niet belanghebbend te beschouwen. En daarmee mogen wij dan niet aantonen dat diverse aanvragen inhoudelijk niet kloppen en tellingen en inventarisaties niet correct zijn. Juridisch knap aangepakt en ‘netjes’ binnen de gestelde kaders! Ook hier zien we weer de juridische wals met ‘meewind’ vanuit de Crisis en Herstelwet.  

Geluid.

In tegenstelling tot veel landen om ons heen, zijn de geluidsnormen in Nederland nog steeds zeer ruim, de Lden en Lnight waarden zijn erg hoog. Die waarden zijn slechts jaargemiddelden over een periode van een kalender jaar! Tijdelijke overschrijdingen met  zo’n 15dB kunnen voorkomen en wetende dat elke verhoging van 3 db een verdubbeling van het waargenomen geluid betekent, kan het geluid soms 5x harder klinken dan toegestaan. Begrijpt u onze zorgen? Het RIVM werkt al jaren aan de Nederlandse implementatie van de nieuwe norm zoals voorgesteld door de WHO, zijnde geen geluidspieken boven de 45 dB! En hoe kun je met alleen wettelijke toetsing en theoretische extrapolaties alle effecten en impacts inschatten van windturbines van 241 meter hoog welke nog nergens operationeel zijn. Als een gemeente het zorgbeginsel werkelijk serieus zou nemen, zou zij toch de volledige MER toetsing doorlopen? Hoe durf je omwonenden als proefkonijnen bloot te stellen aan een nieuwe generatie windmolens met het eerste woonhuis op nog geen 186 meter?

Flora en Fauna:

Er zijn alleen al bij de aanvraag door de initiatiefnemer voor de ontheffing op de Wet Natuurbescherming aantoonbaar honderden vogelsoorten niet meegenomen in de aanvraag terwijl deze volop in het geplande gebied aanwezig zijn. (zie input waarnemening.nl). Dit is dus feitelijk onjuist en zou opnieuw aangevraagd moeten worden door de initiatiefnemer.  

Handhaving / Planschade

Welnu, omwonenden zouden zich dan in ieder geval beschermd moet voelen door Handhaving en mogelijkheden voor het uitkeren van Planschade. Helaas de praktijk is anders, geheel anders. De RUD handhavingsinstantie geeft op een informatieavond toe dat zij niet de kennis en de middelen heeft om de geluidsniveaus te controleren. Zij moeten aan de exploitant vragen hoeveel geluid er geproduceerd is. En op dezelfde informatieavond gaf de op het terrein van planschade kundige instantie SAOZ aan dat het claimen van planschade zeker mogelijk is maar dat enige uitkering van planschade een absoluut wonder zou zijn. Dus waar gemeente en exploitant mee schermen is voor de benadeelde belanghebbenden slechts een utopie.

Participatie

Participatie dan om de pijn te verzachten voor de slachtoffers? O.a. Wiebes en Ollogran zien participatie als het wondermiddel. Ook hier wordt echter een minimale invulling aan gegeven. Buiten een cirkel van 1500 meter wordt er geen aantrekkelijke manier van participatie geboden, door bij voorbeeld mee te investeren in het windpark met aantrekkelijk condities, participatie in het buitengebied is sowieso vaak toch niet interessant aangezien veel mensen in het buitengebied zonnepanelen hebben en niet op gratis of goedkope stroom zitten te wachten.

Locatie

De locatie van het windpark en publicaties daaromtrent zijn strategisch gekozen:
 • Normeringen zoeklocatie zijn gebaseerd op 10 jaar oude normen met windmolens met as-hoogte van 66 meter, geen 166 meter!
 • Nagenoeg op de provincie en gemeentegrenzen met minimaal aantal Houtense burgers.
 • Gedurende het proces is de locatie zelfs verder naar de gemeente grens verschoven met als bijkomend voordeel dat de molens nu op het land van familieleden van de initiatiefnemer komen te staan die daarvoor natuurlijk ruim gecompenseerd gaan worden, elke jaar weer.
 • Bewoners van de buurgemeenten zijn pas in zeer laat stadium geïnformeerd c.q. betrokken.
De landschappelijke inpassing en daarin met name de hoogte van de geprojecteerde windmolens is een absoluut pijnpunt. Niet alleen het Kromme Rijn-gebied wordt aangetast, maar ook het ongerepte rivierenlandschap en het aan Gelderse zijde gelegen open landschap grenzen direct aan Windpark Goyerbrug. Dat de windturbines netjes op een rij langs het Amsterdam-Rijnkanaal komen is totaal betekenisloos omdat dat kanaal door zijn verdiepte ligging alleen zichtbaar is als je er met je neus voor staat. Door hun hoogte domineren die windmolens daarentegen in een grote open oppervlakte in zowel de provincie Utrecht als in de provincie Gelderland, en hebben daardoor een zeer negatieve visuele impact op de gebieden die aan beide zijden van de Lek liggen en die onderdeel zijn van het Nationale Landschap Rivierengebied. Bye-bye open landschap.

Politieke proces:

Het ‘gijzelen’ van gemeenteraadsleden en partijen door te dreigen de regie aan de provincie en initiatiefnemers te verliezen en inkomsten voor de gemeentekas te missen (zoals leges en WOZ-inkomsten) en daardoor hun eigen achterban/kiezers (VVD/CDA) te verloochenen, maakt de politiek volstrekt onbetrouwbaar. Raadsleden werkzaam in de windindustrie of obligatiehouder in het reeds bestaande Windpark Houten hebben gewoon meegestemd. De schimmigheid waarmee de financiële haalbaarheid van het project gepaard gaat en de financiële positie van de initiatiefnemer (negatief eigen vermogen en plegen van economische delicten door geen en niet op tijd haar jaarrekeningen te deponeren) kon op geen enkele vraag rekenen vanuit de gemeenteraad, blijkbaar was de deal en garantstelling al dik voor elkaar. Het is uitermate schrijnend te zien op welke manier valide punten uit onze zienswijze en bezwaarschrift worden afgedaan als “wij hebben er aandacht aan besteed, maar zijn een andere mening toegedaan”. Of “wij vinden de bouw van het windpark toch echt belangrijker, burgers en natuur zijn echt van ondergeschikt belang.”.

Resume

 1. Draagvlak: niet nodig, ook al spreek je dat af in het coalitie akkoord
 2. Belanghebbendheid: moeizaam en vooral juridisch bevechten
 3. Geluid: maak de omwonenden tot proefkonijn, extrapolaties zijn voldoende en geen volledige MER
 4. Handhaving: een farce
 5. Planschade: probeer het maar, succes!
 6. Participatie: betekent onder aantrekkelijke voorwaarden mee mogen investeren, dus een farce
 7. Locatie: in open landschap zo dicht mogelijk bij de buren, sturen op minimale lasten en maximale opbrengsten voor de eigen gemeente
 8. Proces: voor de bühne, en absoluut beperkt tot het strikt noodzakelijke, hoe onbetrouwbaar is de politiek
  Tot slot, bij deze doe ik een appel op u, Edelachtbare, om een uitspraak te doen niet slechts gebaseerd op hetgeen strikt wettelijk mag en de juridische wals, zoals Minister Wiebes dit noemde, maar de aanvraag en de uitspraak daarover in de zojuist door mij beschreven context te plaatsen en daarmee dus veel meer rekening te houden met mens, dier, omgeving en natuur. Tijdens het gehele proces is er bijna op alle vlakken bijna een perverse ongelijkheid van de Provincie, Gemeente en Initiatiefnemers versus de burgers en belanghebbenden. Zowel in tijd, als kennis en financiële middelen is het gehele proces een strijd van David tegen Goliath…wie of wat beschermt de burger nog?            

– Kort verslag Beroepszitting WnB (Wet Natuurbescherming) – maart 2020

Allen,

Bij deze een kort verslag van de Beroepszitting Wnb (Wet Natuurbescherming) in de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht, welke diende op 11 maart 2020

Van onze zijde waren aanwezig onze advocaat, een aantal leden van het Kernteam en een aantal bezwaarmakers. Ook Peter en Mirjam Trienekens waren aanwezig, die hun eigen beroepszaak voerden. Beide zaken werden in dezelfde sessie behandeld.

Als tegenpartijen hadden we Goyerbrug bv en de Provincie Utrecht.

Het ging er vandaag louter om of wij als belanghebbenden worden erkend. Mocht dit zo zijn, dan wordt onze zaak op 23 april inhoudelijk behandeld tegelijkertijd met onze zaak tegen het verlenen van de omgevingsvergunning. De laatste zal sowieso dienen. De uitspraak van deze zitting van vandaag volgt op 26 maart a.s.

De verleende ontheffing voor de Wet Natuurbescherming is heel nauw, wij moesten aantonen dat “het doden van dieren door de windmolens ons treft in onze woon- en leefomgeving of werkomgeving”.

Onze advocaat wrong zich in alle bochten om dit aan te tonen, daarbij geholpen door Toon, Anneke en ondergetekende door het geven van een aantal zeer waardevolle toelichtingen. Al met al denk ik dat we een sterk verhaal hadden. We realiseren ons echter wel dat we alle wind tegen hebben, te weten de wetten, de jurisprudentie, politiek, arresten, klimaatakkoord, etc. De rechter was duidelijk op zoek naar wat onze zaak bijzonder maakt, anders dan andere zaken die eigenlijk altijd verloren worden.

Met elkaar hebben we (ook tijdens de voorbereiding van deze zitting) alles uit de kast gehaald…… en hopelijk hebben we de Rechter kunnen overtuigen dat we vanzelfsprekend belanghebbenden zijn !

 Alhoewel in eerste instantie de Ontheffing Wnb van iets minder belang lijkt, is deze ontheffing cruciaal voor het windmolenpark, aangezien de omgevingsvergunning er op leunt. Zonder Ontheffing Wnb, geen omgevingsvergunning, geen windmolenpark. Vandaar dat we hier ook veel energie in stoppen.

Wordt vervolgd!

Met vriendelijke groet,

Namens GeenWindparkGoyerbrug

Theo Knobbout

 

– Betogen RTG Houten 17 sept 2019 en onze bevindingen

Mail met bijlagen aan de leden van de Gemeenteraad Houten

Geachte leden van de gemeenteraad van Houten.

Naar aanleiding van de RTG m.b.t Windpark Goyerbrug op 17 september 2019, doe ik u het volgende toekomen:

 1. Als 6 bijlagen, de betogen zoals uitgesproken door de 6 vertegenwoordigers van de 67 belanghebbenden en de Stichting Belangen Wijkersloot en Omstreken;
 2. Een aantal waarnemingen en hoofdpunten van de verschillende discussies die tussen partijen (insprekers, commissieleden en wethouder) plaatsvonden;
 3. Een analyse van de locatie verschuiving met afzonderlijke bijlage.

Waarnemingen, hoofdpunten en conclusies uit de RTG:

 1. Tijdsdruk en geen harde voorwaarden
  1. Opvallend is dat wethouder en initiatiefnemer enorme haast hebben met het verlenen c.q. verkrijgen van de vergunning.
  2. Zowel de Raad als de wethouder nemen enorme risico’s met het onvolledig of vluchtig behandelen van de zienswijzen in slechts 5 weken.
  3. De drijfveer lijkt slechts te zijn het verkrijgen van maximale SDE subsidie voor de initiatiefnemer, terwijl de gemeente dan hoopt hier indirect in mee te kunnen delen.
  4. Dat de gemeente, gemeenschap of belanghebbende omwonenden daar enige vrucht van zullen plukken, valt ernstig te bezien, aangezien de initiatiefnemer geen harde (of contractuele) toezeggingen wenst te doen en de wethouder dit ook niet af wenst te dwingen.
  5. Wij begrijpen absoluut niet waarom overheidsinstanties, zoals nu de gemeente Houten, vergunningen afgeeft zonder harde voorwaarden te stellen vooraf en zich slechts op algemene wetgeving baseert. Zorg voor burgers heeft hier dus duidelijk een lage prioriteit.
  6. Gaan bestuurders in hun privésfeer ook zo slordig met hun zaken om? Ik weet zeker van niet! Waarom hier dan wel?
 2. Financieel
  1. Het voorstel dat op dit moment aan de raad voorligt is dat men gevraagd wordt een blanco cheque te tekenen als het gaat om het Windfonds en participatie/compenserende maatregelen voor omwonenden. De door initiatiefnemer beloofde 600 a 700K euro is in zijn geheel afhankelijk van het nog verkrijgen van de SDE subsidie. Er liggen geen contracten met de gemeente waarop de gemeente de initiatiefnemer kan aanspreken als hij geen subsidie krijgt, dit tegenvalt, of failliet gaat. De gemeente zit met het hoofd al in de strop omdat de initiatiefnemer al allerlei juridisch geldige contracten heeft getekend met de ‘molenaarswoningen’/landeigenaren.. Door de VVD/CDA werd opeens geopperd dat als de Subsidies niet worden toegekend men ook niet aan de realisatie vast wilt zitten van het Windpark (Financieel onhaalbaar).
  2. Waarom weigert de wethouder de financiële situatie van de initiatiefnemer te checken. Dit is normale openbare KvK informatie.
 3. Participatie / compensatie
  1. Initiatiefnemer gebruikt feedback van slechts een paar aanwezigen bij de informatie avond van 2 juli 2019, alwaar nagenoeg geen opkomst was van belanghebbenden (ongeveer 5 in totaal). Alhoewel daar wel beloofd, is daarna niets meer over participatie gecommuniceerd. Ook dit moet geregeld worden voor het eventueel afgeven van een verklaring van geen bedenkingen!
  2. Na maanden nog geen enkel overleg met de buurgemeenten m.b.t. compensatie van die buurgemeenten of de belanghebbenden daarvan.
 4. Geluid
  1. Waarom hoeft Houten niet te voldoen aan nieuwe (bijgestelde) geluidsnormen zoals gesteld in/door RVO (november 2018; https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/geluid-en-windmolens/geluidsberekening)?
  2. Waarom stelt de gemeente Houten geen lagere normen wegens cumulatieve geluidseffecten zoals een bevolen door RVO (zie https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/geluid-en-windmolens/geluidnormering)
 5. Locatie

Uit het volgende blijkt dat de rol van de initiatiefnemer zeer groot is om te sturen op de oostelijke/zuidelijke locatie. Zonder enige betrokkenheid van de buurgemeenten. Belangen binnen de familie van de initiatiefnemer spelen hier wellicht een financieel belangrijke extra rol.

De motivatie hieronder vanuit de brief, de citaten spreken voor zich. wel de lusten en niet de lasten!

“…De afgelopen twee jaar zijn wij betrokken geweest bij de totstandkoming van de ontwerp-structuurvisie met betrekking tot het zoekgebied windenergie…”

 • Commentaar: Wij is de initiatiefnemer

“..De deelnemers hebben die dag in consensus geconstateerd dat een zoekgebied windenergie het beste ten oosten van de Goyerbrug kan liggen..”

 • Commentaar:  Het werkatelier bestond niet uit een representatieve delegatie vanuit de buurgemeenten o.a. Culemborg, Cothen, Wij Bij Duurstede!

“ .. Op 14 november 2011 ontvingen wij bericht dat onze zienswijze is ontvangen en ontvankelijk is verklaard…”

 • Commentaar:  Dus het voorstel van de initiatiefnemer  waarin wordt gestuurd op verandering van de locatie wordt overgenomen door de gemeente!

“…Daarmee komt het zoekgebied verder van Houten, verder van ’t Goy en verder van Schalkwijk te liggen…”

“..Wij zijn tevreden met het besluit van het College van B&W om het zoekgebied windenergie in zuidoostelijke richting te verschuiven. We maken graag nog van de gelegenheid gebruik om uit te leggen waarom de oostelijke variant meer geschikt is als zoekgebied dan de westelijke variant…”

“..Draagvlak: tijdens het werkatelier van 28 april 2010 hebben de bewoners besloten het zoekgebied windenergie te verschuiven naar  de oostzijde van de Goyerbrug..”

 • Commentaar:  Draagvlak?? Vanuit welke representatie vanuit de omwonenden en buurgemeenten??
 • Commentaar: Ja, als je het alleen de bewoners van het Goy, Schalkwijk en Houten vraagt, tuurlijk stemmen zij hiermee in.

“…De oostelijke variant ligt veel verder van bewoonde kernen dan de westelijke variant…”

 • Commentaar: Dus veel minder hinder van Geluid, slagschaduw, laag frequente trillingen, horizon vervuiling, etc etc

“…..4. Windpark Goyerbrug ligt precies op de grens van Gemeente Houten en Gemeente Wijk bij Duurstede. Wijk bij Duurstede onderzoekt ondertussen of een ontwikkeling van Eneco bestaande uit 9 windturbines gerealiseerd kan worden. Deze ontwikkeling begint precies op de grens met gemeente Houten, dus dezelfde locatie als Windpark Goyerbrug, maar dan aan de andere kant van het kanaal. Deze ontwikkeling van Eneco kan de ontwikkeling van Windpark Goyerbrug blokkeren (bijlage 5). Er ontstaat dan een situatie dat er wel windturbines bij de Goyerbrug staan (hetgeen een goede locatie is), maar dat de opbrengsten in de vorm van leges en OZB naar de buurgemeente gaan. Om de optie op leges, OZB en duurzame energie open te houden, is de oostelijke variant van het  zoekgebied noodzakelijk. 

Kortom, wij zijn tevreden over het besluit van het College van B&W om het zoekgebied windenergie tussen ’t Goy en Schalkwijk te verplaatsen naar de locatie van Windpark Goyerbrug. Het doet daarmee recht aan de uitkomst van de bijeenkomst van 28 april 2010. Wij vertrouwen erop dat de raad ook kiest om deze aanpassing door te voeren en het zoekgebied te verplaatsen zo ver mogelijk van de dorpskernen vandaan. …”

 • Commentaar: Blijkbaar was er haast geboden omdat Wijk bij Duurstede ook plannen had.
 • Commentaar: Risico dat gemeente Houten geen Leges en OZB opbrengsten ontvangt
 • Commentaar: De zoeklocatie zover mogelijk verplaatsen tov de dorpskerken van de gemeente Houten vanwege de overlast, maar wel de leges en OZB opstrijken
 • Commentaar: Dit alles zonder enige vorm van betrokkenheid vanuit de omwonenden in de buurgemeenten

Conclusie:

Uit het bovenstaande kunt u concluderen dat alle ingrediënten voor weer een mislukte overheidsactiviteit aanwezig zijn met de burgerij als kind van de rekening. Mocht u desalniettemin en ondanks alle punten zoals naar voren gebracht in de zienswijzen, willen besluiten een verklaring van geen bedenkingen af te willen geven, doe dit dan niet nu maar laat eerst alle details uitwerken, maak overeenkomsten en voorwaarden en leg ze juridisch vast. Alleen nu bent u nog in staat de schade voor de omwonenden te beperken (ook in de buurgemeenten) en participatie te maximaliseren/optimaliseren, na het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen bent u volledig kansloos en stuurloos.

Geachte raadsleden, U kunt wel degelijk een zeker draagvlak forceren. Zeker, milieu en energietransitie zijn belangrijk, maar laat de burgerbelangen niet volledig onderschoffelen. Trek aan de noodrem!

Wij wensen u veel wijsheid toe.

Namens de groep van 67 omwonenden en de Stichting Belangen Wijkersloot en omstreken (Reclamant 7 in de Concept Nota Zienswijzen dd. 26 augustus 2019),

Theo Knobbout,

Hamseweg 2,

4101 NT Culemborg

 

6 bijlagen:

de betogen zoals uitgesproken door de 6 vertegenwoordigers van de 67 belanghebbenden en de Stichting Belangen Wijkersloot en Omstreken;

 1. Jeroen vd Sluis:

“…We zijn met een juridische bulldozer over mensen heen gewalst,

 er was geen ruimte voor inspraak of lokale aanpasbaarheid,

te dwingend van bovenaf…..’

Wie gaat hier door het stof??

Misschien tot uw verbazing…

Maar dit is een recent citaat van onze eigen Minister van Economische zaken en Klimaat; Eric Wiebes! (Op 27 augustus jongsleden tijdens een interview op radio 1).

Onze eigen Minister van Klimaat geeft openlijk toe hoe de aanpak vanuit het rijk, de overheden en initiatiefnemers tav windmolens op land al tien jaar faalt..

Er zijn 23 individuele zienswijzen ingediend door 86 individuele partijen.

Tot nu toe zijn van alle aangevoerde bezwaren en hiaten slechts 3 wijzigingen in overweging genomen:

 • Een voorschrift tav de ijsafzetting op de wieken (detectiesysteem)
 • Uitbreiding deelname participatie mogelijkheden voor de gemeente Buren en Bunnik
 • Een nieuwe berekening rond de stikstofdepositie (PAS-regeling)

Are you serious??!

Legt de coalitie echt al die zwaar wegende argumenten en bezwaren naast zich neer? Zolang het maar volgens de coalitie en initiatiefnemer past binnen het wettelijke kaders? En dus geen verdere aandacht voor:

 • Financiële positie en haalbaarheid?
 • Ondeugdelijk onderzoek waarop de vergunning aanvraag is gebaseerd?
 • Inpasbaarheid binnen de leefomgeving?
 • Stappen ove\rslaan in het proces?
 • Slikken of stikken regelingen voor direct omwonenden?
 • Etc, etc

Naast Minister Wiebes komt ook het Planbureau voor de leefomgeving tot dezelfde slotsom in de door hen in Juni gepubliceerde onderzoek “Wind op land Lessen en ervaringen”. De focus lag te lang op alleen de realisatie en niet op het vlak van acceptatie en inpasbaarheid binnen de leefomgeving.

Besluit de gemeente raad op 1 oktober zich achter ambities van de Groot en Berends te scharen (de een gedreven door politieke ambitie de ander die graag financieel zijn gram wil halen)?

Of volgt u de benadering van de Minister en het Planbureau? En trekt u daadwerkelijk lessen uit Windpark 1 om perken te stellen aan 10 jaar falend beleid op het gebied van windmolens op land?

Heeft u de moed en spreekt u zich uit zoals recent de provincie Zuid Holland heeft gedaan?

Binnen haar coalitie akkoord in te zetten op energie oplossingen die beter passen binnen de leefomgeving en dus op de laatste plaats wind-op-land?

Of wordt het zo geroemde KrommeRijn gebied het nieuwe industrieterrein van de energietransitie?

2. Anneke Knobbout:

Dames en heren politici.

Met betrekking tot het Windpark Goyerbrug rust er een grote en belangrijke verantwoordelijkheid op uw schouders. U bent in een sneltrein gezet. En het College van B&W geeft u de indruk dat die voort moet denderen. Dit zonder dat van draagvlak onder omwonenden sprake is. Besef, dat u ook aan de noodrem kunt trekken. Zelfs nu nog, alhoewel het point of no return ras naderbij komt. Dit zegt ook de nieuwe fractievoorzitter van het CDA in de tweede kamer, Pieter Heerma, van wie ik op deze Prinsjesdag graag de woorden aanhaal uit zijn interview in het radioprogramma Buitenhof van afgelopen zondag. Ik citeer een aantal punten van Pieter Heerma:

Punt 1: “Bij de verdeling tussen markt, overheid en samenleving, is de laatste de belangrijkste.”

Punt 2: “De laatste 20 jaar is het leidend principe in Nederland geworden “ieder voor zich en de staat voor ons allen”.

Punt 3: “Hierdoor krijgt het individu de kilte van de markt en de bureaucratie van de overheid over zich heen”

En het laatste punt, punt 4: “Ons land hunkert naar meer aandacht voor die samenleving…Ondernemers en overheid horen haar ten dienste te staan”

Kortom, geachte dames en heren politici, ga mee met de veranderende tijdgeest en behandel belanghebbende burgers niet kil en bureaucratisch en ondergeschikt aan een particulier initiatiefnemer. Ook klimaatverandering is daarmee niet gediend.

En jawel, ook minister Wiebes heeft dit begrepen, die is ook moe van de juridische tanks die gemeenten menen te moeten inzetten om hun milieuplannen af te dwingen.

Als ik kijk naar de kille, bureaucratische en louter juridische Houtense reactie op onze ingediende zienswijzen, dan heeft de gemeente Houten nog een lange weg te gaan. Maar, het is nog niet te laat! Geachte dames en heren politici, bezint eer ge begint en trek aan de noodrem nu het nog kan om deze windwaanzin te stoppen!

3. Emile Hoekstra:

 

Geachte Raadsleden,

Het is door ons meerdere malen aangekaart dat de diverse onderzoeken ter ondersteuning van de vergunningsaanvraag niet deugdelijk zijn. Daarom hebben we via onze advocaten opdracht gegeven tot het opnieuw instellen van onderzoek op het vlak van Geluid, Ruimtelijke Ordening en Ecologie door ter zake kundige en onafhankelijke bureaus:

  • Met betrekking tot geluid is er geen rekening gehouden met de in november 2018 door de RVO nieuw gepubliceerde geluidsnormen; voor Goyerbrug is slechts gerekend met normen die gelden voor molens tot 120 meter ashoogte !
  • Met betrekking tot de landschappelijke inpasbaarheid, ook hier loopt een proces van contra expertise waarbij de vraag is of de windturbines überhaupt op de voorgestelde locatie mogen worden gebouwd;
  • Met betrekking tot de ecologie, bij de Provincie Utrecht zijn bezwaren ingediend rond de ontheffing op de natuurwetbescherming welke binnenkort tot rechtszaken zullen leiden; daarnaast hebben wij een onderzoek laten instellen welk opnieuw kijkt naar alle effecten op Flora en Fauna. Ook hier bleek bij de vergunningaanvraag onvolledige en onjuiste informatie te zijn aangeleverd;
  • Alle normeringen en aangevoerde berekeningen worden opnieuw tegen het licht gehouden omdat er hier sprake van is dat de ‘slager zijn eigen vlees keurt’ en omdat er mogelijke belangenverstrengelingen zijn tussen Pondera en Blue Bear;
  • Op dit moment wordt elke toename van stikstofdepositie per definitie niet toegestaan, dit vanwege de recente uitspraak van de Raad van State. Een herberekening, zoals wordt voorgesteld in de gemeentelijke reactie op onze zienswijzen, slaat dus nergens op.
  • Daarnaast deugt de communicatie vanuit de gemeente Houten nog steeds niet ondanks de forse investering in een communicatie/procesbegeleider. Voorbeelden:
   • Geen communicatie over de openbare zitting op 1 oktober;
   • Het persbericht was eerder de deur uit dan dat de direct belanghebbenden werden geïnformeerd;
   • De gemeente informeert nog steeds alleen diegene die zichzelf hebben aangemeld, per definitie worden er veel omwonenden nog steeds niet geïnformeerd;
   • Daarnaast is de 3 minuten inspreektijd voor het RTG echt veel te weinig
  • Ten aanzien van het Windfonds is nog steeds niet duidelijk tot welk doel dit in het leven wordt geroepen. Wordt dit ingezet ter compensatie van direct omwonenden tot 10x de tiphoogte, ter compensatie van alle benadeelden ook buiten de grenzen van de gemeente Houten of gaat men de voorziene 150.000 Euro inzetten voor bijvoorbeeld de verdere aanleg van fietspaden in de gemeente Houten?

Wij zullen een afschrift van onze betogen aan de griffie sturen, opdat u ook nog eens kunt nalezen op welke terreinen wij ons ernstige zorgen maken over uw mogelijk positieve beslissing gebaseerd op onvolledige en niet correcte gegevens.

4. Theo Knobbout:

Geachte raadsleden.

Wij zijn zeer bezorgd omtrent de beslissing die de gemeenteraad van Houten binnenkort gaat nemen over iets, wat onze leef- en woonomgeving ernstig zal verstoren, wat later weinig effectief zal blijken te zijn en ons ook nog eens bakken met zuur verdiend belastinggeld gaat kosten. Niet in het minst zijn we zeer bezorgd over draagvlak, handhaving en als het dan toch allemaal moet, participatie in die ellende.

Met betrekking tot Draagvlak. Draagvlak creëren is het creëren van ondersteuning door de gemeenschap mbt bijvoorbeeld veranderingen. De term draagvlak komt uit de techniek en heeft alles te maken met ondersteuning. Volgens gemeente Houten, de verantwoordelijk wethouder in het bijzonder, is het creëren van een draagvlak alleen het geven van informatie hetgeen dan ook nog even wordt overgelaten aan de initiatiefnemer. Misschien wat laat, maar Minister Wiebes en zelfs de gemeente Culemborg hebben blijkbaar al begrepen wat het creëren van draagvlak is. In de concept reactie op onze zienswijze, schrijft Houten wederom: “aantoonbaar draagvlak onder direct omwonenden is daarbij voor ons erg belangrijk”. Welnu, afgezien van het geven van informatie door verschillende partijen en het geven van mogelijkheden om zich uit te spreken, hebben wij daar niets, maar dan ook helemaal niets van gezien. Dus, wat kunt u hier aantonen? Loopt u hier niet blind achter de verantwoordelijk wethouder aan met haar eigen meest beperkte definitie van draagvlak?

Met betrekking tot Handhaving en Monitoring, op 12 juli j.l. in ’t Goy bleek weer eens dat voorziene handhaving een complete farce is. Er wordt gehandhaafd op basis van gegevens die de initiatiefnemer zelf aanlevert! Dit is hetzelfde als ik bij een politiecontrole de agent moet vertellen hoe hard ik reed, omdat hij of zij dit niet kan meten. En naast, zoals de vorige spreker zei, dat er achterhaalde geluidsberekeningen worden gedaan, worden ook de cumulatieve geluidseffecten zoals beschreven door de RVO, niet meegenomen in o.a. de handhaving! De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht zou de omwonenden moeten beschermen toch? Is de RUD er voor de gemeente, voor de burgers of voor zichzelf? De RUD zou de instructies van de RVO nog eens heel goed moeten bestuderen en zich er niet met een Jantje van Leiden vanaf moeten maken, ze worden er vorstelijk voor betaald!

En tenslotte, als het niet anders kan dan, Participatie. Op 2 juli was er een informatieavond waarbij nagenoeg geen direct belanghebbenden aanwezig waren, wellicht 5 in aantal. Er werden een aantal polls gedaan, welke vanwege het aantal belanghebbenden natuurlijk geen zin hadden en nooit tot enige conclusie zouden mogen leiden. Verder is informatiemateriaal en follow-up toegezegd. Radiostilte, niets meer gehoord, gezien.

Geachte commissieleden. M.b.t. het voorgaande, draagvlak, handhaving en participatie, mocht u de verklaring van geen bedenkingen toch af willen geven, hetgeen ik u aanraad NIET te doen, regel dan alles voordat de goedkeuring wordt afgegeven en probeer dit niet achteraf te doen. Anders mag u raden welke vinger de initiatiefnemer naar u zal opsteken, het zal niet zijn wijsvinger zijn!

5. Ada Wille:

Geachte raadsleden,

Mijn naam is Ada Wille en ik spreek hier namens Stichting Redichem-De Geeren die zich inzet voor behoud van de kwaliteiten van de noord-oostelijke polder van Culemborg. Dit gebied valt binnen de aangegeven invloedssfeer van het windpark.

Als landschapsarchitect weet ik dat elke m² in Nederland moet worden bevochten en dat er vele, vaak tegenstrijdige belangen zijn in de ruimtelijke ordening. De koning gaf in zijn troonrede vandaag aan dat we vaak discussies voeren aan de hand van cijfers.

Ik wil het daarom hebben over draagvlak, gezondheidsrisico’s en het voorzorgsbeginsel.

Draagvlak

In het coalitieakkoord is ten aanzien van windenergie aangegeven dat aantoonbaar draagvlak onder direct omwonenden erg belangrijk voor u is.

Maar in uw reactie op de zienswijzen geeft u aan dat er geen wettelijke regel  is die bepaalt dat een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling alleen mogelijk mag worden gemaakt als daarvoor (voldoende) draagvlak bestaat ………..

En dat er evenmin uit het coalitieakkoord volgt dat Windpark Goyerbrug alleen mogelijk zal worden gemaakt als er (voldoende) draagvlak is.

Wij vragen u uw oorspronkelijk standpunt t.a.v. het belang van draagvlak weer te omarmen.

Gezondheidsrisico’s

Er zijn veel signalen dat er sprake is van gezondheidsrisico’s door effecten van windturbines. Veel onderzoeken kunnen dat verband niet of nog niet leggen. Zeker niet omdat alle onderzoeken tot nu toe zich richten op veel lagere turbines dan die van Goyerbrug.

Onderzoek van de GGD uit juli 2019 geeft aan dat Op basis van de beschikbare wetenschappelijke data  er (nog) geen verband  kan worden aangetoond tussen nachtelijk geluid van windturbines en zelf gerapporteerde  slaapverstoring (uit de verschillende wetenschappelijke studies die hiernaar zijn  uitgevoerd komt tot nu toe geen verband naar voren, dit sluit niet uit  dat dit in de  toekomst, met meer onderzoek, wel het geval kan zijn). 

U geeft in uw reactie op de zienswijzen aan dat u een toename van de cumulatieve geluidbelasting in vooral de stille agrarische omgeving aanvaardbaar vindt mede gelet op de omstandigheid dat de realisatie van  Windpark Goyerbrug bijdraagt aan het realiseren van de energiedoelstellingen.

Nobelprijswinnaar Robert Koch : “ Op een dag zal de mens net zo hard zal moeten vechten tegen geluidsoverlast als tegen de cholera en de pest”. 

Voorzorgsprincipe

Het voorzorgsprincipe is een moreel en politiek principe dat stelt dat als een ingreep of een beleidsmaatregel ernstige of onomkeerbare schade kan veroorzaken aan de samenleving of het milieu, de bewijslast ligt bij de voorstanders van de ingreep of de maatregel als er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de toekomstige schade.

Het voorzorgsprincipe is vooral van toepassing in de gezondheidszorg en het milieu; het gaat daar in beide gevallen over complexe systemen waar ingrepen resulteren in onvoorspelbare effecten.

Ik doe dan ook een appel op uw morele en politieke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de volksgezondheid en onze leefomgeving.

Een pas op de plaats ligt hier voor de hand tot nader onderzoek naar dit specifieke soort windturbines op land in deze opstelling, meer inzicht geeft in mogelijke effecten op onze gezondheid en risico’s kunnen worden uitgesloten.

Ik wens u veel wijsheid!

6. Stefan Kroezen:

Geachte leden van de raad,

2040, éénentwintig jaar vanaf nu heeft u als gemeente zich het doel gesteld om klimaatneutraal te zijn. Een mooie doelstelling.  Eenentwintig jaar heeft u om dit te bewerkstelligen. Er is géén haast, althans onvoldoende haast en noodzaak om maniakaal ondoordachte beleidskeuzen te maken. Het is géén 1 voor twaalf zoals de leden van de groene kerk u doen geloven. Hoe geloofwaardig is deze boodschap wanneer de partner van de groene wethouder voor zijn inkomen vrolijk de wereld overvliegt in een van de meest vervuilende transportmiddelen op aarde. Hypocrisie ten top, vooral ook ongeloofwaardig.. Ongeloofwaardigheid, iets wat aan mevrouw de Groot lijkt te kleven.

“wij stemmen in, want anders raken we als gemeente de regie kwijt op dit onderwerp” aldus de VVD fractie op dit dossier bij een van de laatste vergaderingen over dit onderwerp.

Beste leden van de raad, dit is niet waar. De provincie Utrecht heeft afgezien van het in behandeling nemen van de aanvraag. Dit hebben wij als omwonenden uit opgevraagde WOB-stukken moeten vernemen. Wethouder de Groot en iniatiefnemer hebben u als raad bewust onvolledig en verkeerd geïnformeerd. Er is op dit moment geen garantie dat provincie mee gaat werken aan de aanvraag, sterker nog, initiatiefnemer kan dit helemaal niet afdwingen. Dit in tegenstelling tot wat deze projectontwikkelaar en wethouder u willen laten geloven. Ja, provincie kan meewerken, maar het is niet gezegd dat dit ook het geval is! Realiseert u zich dit goed! Het is geen gelopen race! Ook de direct omwonenden zijn vanaf dag 1 op deze manier bewerkt, met deze foute informatie. Tekent u maar, anders heeft u niets. Aldus de Bonnie&Clyde van de Rijnstreek. Een sinister duo.

Ik doe dus een dringend beroep op de VVD maar ook de andere partijen. U heeft uw vorige beslissing op onjuiste gronden genomen. Zou u deze willen herzien. Voor uw burgers, voor uw buren voor hun gezondheid en woonkwaliteit. Nog eenentwintig jaar heeft u om alternatieven te onderzoeken en te bewerkstelligen.

Realiseert u zich, dat u als gemeente zaken gaat doen met een projectontwikkelaar die technisch failliet is?  Een ondernemer die strafbaar is, omdat hij zijn jaarstukken niet deponeert? Zijn dat de partijen waar u als gemeente graag zaken mee doet? Zijn dat de partijen die u handhaving en participatie toevertrouwt? Mocht het onzalige gebeuren, mochten deze klimaatminaretten ons fraaie landschap gaan ontsieren, dan is de projectontwikkelaar niet in staat om de geraamde planschade van enkele miljoenen te betalen. Realiseert u zich dat u als gemeente dan aan de beurt bent? Of beschikt u over informatie waar wij geen kennis van hebben?

Tot slot de woorden van de wethouder in de krant: de molens draaien in 2021. Die arrogantie, die stupiditeit is onwenselijk. Het gemak waarmee de zienswijzen van de bezorgde omwonenden en stichtingen in een aantal weken volledig is weggehoond. Geen argument, suggestie of alternatief is serieus bekeken. Ik kan u verzekeren dat de strijdvaardigheid aan de zijde van de betrokkenen hoog is, we gaan in ieder geval naar de Raad van State, we gaan naar het Europese Hof als u ons daar toe dwingt, de middelen zijn aanwezig, de marsroute staat. Ik verzeker u dat er in 2021 nog helemaal niets staat op de beoogde locatie.

 

Blue Bear Energy : zienswijze zoekgebied windpark Goyerbrug ; verschuiving van de locatie

 

 

 

 

 

 

 

– Verslag Thema tafel avond Gemeentehuis Houten 16 juli 2019

Gemeentehuis Houten, Natasja Spruijt

Thema tafel avond – 16 juli 2019 ; verslag

Op dinsdagavond 16 juli 2019 heeft er in buurtcentrum de Ploeg een thema tafel avond plaatsgevonden over de onderwerpen planschade en handhaving. Dit verslag geeft een (beknopte) weergave van de behandelde thema’s. De avond heeft in twee rondes plaatsgevonden, zodat alle aanwezigen aan beide thema-tafels konden deelnemen. Aan iedere tafel zaten een aantal deskundigen die toelichting op het onderwerp gaven en vragen van aanwezigen konden beantwoorden. 

Alle huishoudens binnen een straal van 2500 meter om het beoogde windpark zijn per brief uitgenodigd voor deze avond. Er waren ongeveer 35 belanghebbenden aanwezig. 

Aanleiding 

Op donderdag 23 mei vond het tweede 3-partijen overleg plaats: een overleg tussen gemeente, belanghebbenden en initiatiefnemer Windpark Goyerbrug. In dit gesprek gaven de aanwezigen de suggestie om belanghebbenden op thema’s te informeren en betrekken. De thema’s planschade als handhaving zijn genoemd. 

Planschade 

Specialisten aan tafel: 

Dhr. K. van der Lee, specialist planschade – SAOZ 

Mevr. A. Maris, adviseur juridische zaken – Gemeente Houten 

De heer van der Lee van het SAOZ gaf een presentatie over planschade-procedures in relatie tot windparken. Hij ging in op de procedure voor het aanvragen van een planschadevergoeding. Daarnaast heeft dhr. van der Lee toegelicht welk beoordelingskader wordt gehanteerd bij de beoordeling van een planschadeaanvraag. De presentatie is als bijlage bij dit verslag meegestuurd. 

Er worden zowel tijdens als na afloop van de presentatie vragen gesteld door de aanwezigen. Belanghebbenden van buiten de gemeente Houten vroegen zich af tot welke gemeente zij zich moeten richten. Het antwoord is dat gemeente Houten bevoegd gezag is en dus alle planschade- aanvragen in behandeling zal nemen. Andere gemeenten hebben hierin juridisch geen rol. 

Ook wordt er gevraagd of gezondheidseffecten/emotionele schade valt te verhalen in een planschade claim. Dhr. van der Lee geeft aan dat dit buiten de planschaderegeling in Nederland valt. Ook eventuele aanpassing van WOZ waarde valt onder een aparte procedure. 

In de presentatie van dhr. van der Lee wordt duidelijk dat bij de toekenning van planschade “voorzienbaarheid” een belangrijke rol speelt. Er wordt gevraagd vanaf welk moment Windpark Goyerbrug voorzienbaar was. Hier is door dhr. van der Lee en de gemeente Houten op dit moment geen exact antwoord op te geven. Bij de behandeling van planschadeverzoeken zal een onafhankelijk adviesbureau hier grondig onderzoek naar doen. Dit bureau zal bepalen vanaf welke datum de komst van de windturbines op deze locatie voorzienbaar waren. Wellicht is het de publicatie van de Structuurvisie Eiland van Schalkwijk, vastgesteld op 22 december 2011, die als moment van voorzienbaarheid geldt. 

Mevrouw Maris van gemeente Houten geeft verder aan dat het aanvraagformulier voor planschadevergoeding op de website van de gemeente Houten staat. Een aanvraag kan worden ingediend nadat het nieuwe planologisch regime (dus de omgevingsvergunning in het geval van windpark Goyerbrug) in werking is getreden. Het verdient echter aanbeveling een verzoek pas in te dienen als het besluit (de omgevingsvergunning) formele rechtskracht heeft gekregen (onherroepelijk is geworden). Een verzoek MOET uiterlijk worden ingediend binnen 5 jaar na het moment waarop het besluit onherroepelijk is geworden. De kosten voor het indienen van een planschadeclaim bedragen € 300,-. Die krijgt een indiener alleen terug als er een tegemoetkoming wordt uitgekeerd. 

Handhaving 

Specialisten aan tafel: 

Dhr. E. Koolhof Beleidsmedewerker VTH – Gemeente Houten 

Dhr. K. Snelder – Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht 

Dhr. Berendts – Windpark Goyerbrug 

Algemeen proces handhaving 

Dhr. Koolhof geeft aan dat de gemeente Houten een handhavingsbeleid heeft dat van toepassing is op alle bedrijven in de gemeenten, dus ook op Windpark Goyerbrug. Dit beleid wordt uitgevoerd door de RUD Utrecht. Er valt door zowel de initiatiefnemer als de belanghebbenden niet te onderhandelen over het handhavingsbeleid. 

De aanleiding van toezicht en handhaving kan zijn: 

Inzichten van monitoring (proactief toezicht) 

(Milieu)klachten per mail of telefoon 

Een handhavingsverzoek (voor de afhandeling is een besluit nodig dat gekoppeld is aan een 

wettelijke afhandelingstermijn van 8 weken). 

Het beleid bestaat uit 3 stappen: 

 1. Toezichtfase 

Indien er sprake is van een vermeende overtreding of ervaren overlast uit de omgeving is de eerste stap het aangaan van een gesprek tussen RUD en de ondernemer over de overtreding/ervaren overlast en hoe dit op te lossen. Binnen deze stap blijft de RUD de voortgang in het ongedaan maken van een eventuele overtreding monitoren. Is de RUD van mening dat er sprake is en blijft van een overtreding van een wettelijk voorschrift dan volgt stap 2. 

 1. Voornemen opleggen dwangsom 

Er wordt een brief verstuurd met daarin het voornemen tot het opleggen van een dwangsom. De hoogte van het bedrag van de dwangsom is afhankelijk van het type overtreding en daarmee een financiële prikkel richting de overtreder om de overtreding ongedaan te maken. Op dit voornemen 

heeft de overtreder het recht om een zienswijze in te dienen. Blijft de overtreding binnen de gestelde termijn voortduren dan volgt stap 3. 

 1. Definitief opleggen van dwangsom 

Als na het verstrijken van deze termijn nog steeds sprake is van de overtreding dan volgt een verbeuring van het dwangsombedrag. 

Wettelijke kader handhaving 

De heer Snelder van de RUD licht toe onder welke wetgeving het Windpark Goyerbrug valt en waarop toezicht en handhaving zal worden uitgevoerd. Dit betreffen de voorschriften zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit. De RUD kan alleen op wettelijke normen handhaven (en niet op overlast) en hij legt uit dat het Activiteitenbesluit een jaargemiddelde kent wat betreft toegestane normoverschrijding. 

Hoewel de RUD handhaaft op (overschrijding van) de normen en dus niet op overlast, is de RUD het loket voor klachten, 24 uur per dag 7 dagen in de week. Ongeacht de locatie waar overlast wordt ervaren. Ter verduidelijking, inwoners van Wijk bij Duurstede kunnen alleen terecht bij de RUD Utrecht (dus niet hij de ODRU). Vanuit de zaal komt de vraag waarom de RUD niet de macht heeft om het park te besturen/bijregelen. Uitgelegd wordt dat de RUD/gemeente alleen de rol hebben als bevoegd gezag, toezichthouder. De RUD/ gemeente is niet de exploitant. 

Tijdens de avond is er discussie over de normen en of een jaargemiddelde reëel is. In de praktijk kan er sprake zijn van (enige) piekbelasting (niet tot in extremen) zonder dat daarop gehandhaafd kan of hoeft te worden. Er vindt geen handhaving op gezondheidseffecten plaats, omdat daar geen normen voor zijn. Er zijn geen redenen om te veronderstellen dat er gezondheidseffecten optreden. 

Maandelijkse monitoring toezegging vanuit initiatiefnemer 

Omdat handhaving ook in eerdere gesprekken met belanghebbenden als zorg naar voren is gekomen, heeft er overleg plaatsgevonden tussen RUD, de gemeente en de initiatiefnemer. Het doel van dit overleg was om te bekijken of we (buiten de verplichte handhaving) extra zaken kunnen organiseren om overschrijding van de normen tegen te gaan. 

De initiatiefnemer heeft in dat gesprek, maar ook op de thema-avond van 16 juli 2019, aangegeven dat hij bereid is mee te denken over verder gaan dan de wettelijke verplichting wat betreft monitoring. Als suggestie heeft hij aangegeven maandelijks monitoringsinformatie aan te leveren bij de RUD. De RUD zal de monitoringsgegevens ook periodiek beoordelen. In geval van een dreigende overschrijding van het jaargemiddelde kan onderling worden bekeken welke maatregelen er te treffen zijn. 

Het vergelijk wordt gemaakt met het vollopen van ‘emmertjes geluid’. De RUD houdt toezicht op het niet overlopen van de ‘emmertjes’. Door maandelijks informatie aan te leveren kan voorkomen worden dat pas aan het eind van een jaar (12 maanden) geconstateerd wordt dat het emmertje al halverwege vol was. De heer Berendts geeft ook aan dat het de monitoringsgegevens hem de mogelijkheid geeft om juist in te spelen op andere belangen zoals stilstandseisen vanuit Flora en Faunawetgeving, zomerperiode waarin de omwonenden mogelijk meer buiten zijn en minder overlast wenselijk is etc. 

Overige zaken 

Enekele aanwezigen geven aan dat ze weinig vertrouwen hebben in toezicht en handhaving gezien de ervaringen die omwonenden van het andere windpark hebben opgedaan. Vanuit Houten en de RUD wordt aangegeven dat het andere windpark onvergelijkbaar is in verband met het (complexe) maatwerk. Ook is aangegeven dat er vanuit de evaluatie lering is getrokken en er ook verbeteringen zijn doorgevoerd. Er wordt gevraagd of toezicht en handhavingsacties ook gepubliceerd worden. Dit is niet het geval. 

Er wordt gevraagd of de monitoring en toezicht/handhaving op basis van rekenmodellen of op basis van metingen wordt gedaan. De heer Berendts geeft aan dat de molens op basis van certificering voldoen aan de geluidseisen en dat op basis daarvan de berekeningen worden gemaakt. De RUD geeft aan dat dit de informatie is waarop gehandhaafd kan worden. Monitoring vindt op de gangbare manier plaats, waarbij de daadwerkelijke productie met het daarbij behorende geluidsniveau (aan de hand van de specificaties van de windturbine(s)) worden vastgelegd en gedeeld met de RUD. Hiervoor worden geen fysieke geluidsmetingen uitgevoerd. Geluidsmetingen zijn mogelijk maar uiterst complex in verband met omgevingsgeluid dat ook altijd wordt ‘mee’ gemeten. Het levert weinig tot geen aanvullende informatie. Het is gebruikelijk om bronmetingen te doen in de turbine in plaats van in de omgeving. Een belanghebbenden vraagt of in de modellen rekening is gehouden met de reflectie van geluid over het water van het Amsterdam Rijn kanaal. Dit is het geval. 

Er worden zorgen geuit over inwoners of personeel dat veel in de buitenlucht werkt. De norm voor slagschaduw is immers alleen gesteld voor slagschaduw op gevels. Er is aangegeven dat er – in het kader van deze discussie – vooral slagschaduw verwacht wordt in de wintermaanden over enkele boomgaarden die in de buurt liggen. Slagschaduw vormt niet een belemmering voor eventuele activiteiten, zoals snoeien. Mocht de slagschaduw toch als onwerkbaar worden ervaren, kan er ook op een ander moment op bepaalde locaties gesnoeid worden. Slagschaduw treedt maar beperkt op. Aanvullend wordt de vraag gesteld of er ook naar het welzijn van vee wordt gekeken en of hierop gehandhaafd kan worden. Stel dat het vee op hol slaat en onrustig is. Er is geen effect op vee bekend en er zijn hier ook geen normen voor. Op talloze plaatsen in Nederland en daarbuiten loopt vee onder en in de nabijheid van windturbines. 

De vraag uit de zaal wordt gesteld wat de norm van 6 uur slagschaduw nou eigenlijk inhoudt. Dit wordt door de heer Berendts toegelicht. Voor slagschaduw geldt artikel 3.12 lid 1 van de Activiteitenregeling. Dit artikel stelt: “Ten behoeve van het voorkomen of beperken van slagschaduw en lichtschittering is de windturbine voorzien van een automatische stilstandvoorziening die de windturbine afschakelt indien slagschaduw optreedt ter plaatse van gevoelige objecten voorzover de afstand tussen de windturbine en de gevoelige objecten minder dan 12 maal de rotordiameter bedraagt en gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag slagschaduw kan optreden en voorzover zich in de door de slagschaduw getroffen uitwendige scheidingsconstructie van gevoelige gebouwen of woonwagens ramen bevinden. De afstand geldt van een punt op ashoogte van de windturbine tot de gevel van het gevoelige object.” 

De heer Berendts benadrukt dat hij heel erg graag input uit de omgeving ontvangt over ervaringen zoals bijvoorbeeld slagschaduwmomenten op gevels van woningen. Dit helpt hem het goed inregelen en finetunen van het park. Enkele omwonenden vinden dat de initiatiefnemer hiermee onterecht een beroep doet op de omgeving. Ook zijn er omwonenden die nu al weten dat ze overlast zullen hebben, het is volgens hen nu heel stil in het gebied. De RUD geeft aan dat de wettelijke norm inderdaad niet nul is en dat windmolens hoorbaar zullen zijn is logisch.

FAQs 2e Windpark

Veel gestelde vragen Windpark Goyerbrug / Gemeente Houten.

Misschien kunnen deze FAQs ons helpen aanknopingspunten te vinden in onze aktie tegen het windmolenpark Goyerbrug

FAQs

29 mei 2019 – Raad van State : Windmolenpark Groningen mag doorgaan

NRC 29 mei 2019 Belia Heilbron:

Het windmolenpark N33 in de omgeving van Veendam in Groningen kan er komen. De Raad van State heeft de bezwaren van de tegenstanders woensdag ongegrond verklaard.

Volgens de Raad van State betekent het ontbreken van draagvlak niet dat het windpark er daarom niet mag komen. Onvoldoende draagvlak op lokaal niveau weegt niet op tegen het nationale belang van verduurzaming van de energievoorziening. De overheid moet „een afweging maken tussen het nationale belang van een duurzame energievoorziening en de belangen van de omwonenden”, aldus de Raad van State.

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/29/bouw-windmolenpark-groningen-mag-doorgaan-a3962007