Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden. De biodiversiteit staat in Europa al jaren onder druk. Duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in Nederland steeds meer van hetzelfde wordt. In 1979 is de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen bestaan uit twee delen: soortenbescherming en gebiedsbescherming. Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk.

 

 

Wet Natuurbescherming

 

Onderwerpen zijn onder meer:

Dier & Natuur

We hebben in Nederland regels en subsidies om dieren, planten en bomen te beschermen. Houdt u bijvoorbeeld dieren of werkt u ermee? Legt u een weg aan of doet u onderzoek in de natuur? Wij maken u graag wegwijs.

Gezondheid, Zorg & Welzijn

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een goede gezondheid wereldwijd. Wilt u als ondernemer, ngo, kennis- of overheidsinstelling bijdragen aan slimme zorgoplossingen? Maak kennis met ons en bekijk wat wij voor u kunnen doen.

NKPW : Nationaal Kritisch Platform Windenergie

Toen de Raad van State (RvS) op 30 juni 2021 uitsprak dat de Nederlandse geluidsnormen voor windturbines waren vastgesteld in strijd met de Europese SMB-richtlijn (Richtlijn voor Strategische Milieubeoordeling) reikte hij gelijk een geitenpaadje aan. De SMB-richtlijn eist dat de wettelijke regelingen pas kunnen worden vastgesteld na milieuonderzoek. Er moet een voorafgaande plan-MER worden opgesteld. Maar het gebruik van die normen werd niet, zoals je zou verwachten, onrechtmatig verklaard omdat ze zondigen tegen de EU richtlijn, maar tegen de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) die zorgvuldige besluitvorming vereist. Bij het verlenen van vergunningen mogen de nationale normen weliswaar niet meer toegepast worden, maar gemeentes en provincies kunnen het defect repareren door hun vergunning alsnog van een “actuele, deugdelijke, op zichzelf staande en op de aan de orde zijnde situatie toegesneden motivering” te voorzien, aldus de RvS. En dit is dat geitenpaadje.

Planbureau voor de Leefomgeving

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyse op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd.

 

 

Wet- en regelgeving en beleid bij omgevingsgeluid / RIVM

Het verschil in eigenschappen en bronnen van geluid heeft geleid tot veel specifieke wet- en regelgeving. De Wet geluidhinder is de basis voor de wetgeving in Nederland. De Wet geluidhinder wordt nu stapsgewijs opgenomen in de Omgevingswet, die naar verwachting in 2024 in werking zal treden. Naast de Wet geluidhinder zal ook alle andere geluidregelgeving, met uitzondering die wat betreft luchtvaart, worden opgenomen in de Omgevingswet. De Omgevingswet maakt meer lokale afwegingsruimte mogelijk waardoor lokale overheden voor specifieke gebieden meer nadruk kunnen leggen op gezonde leefomgeving en geluid.

Programma Noordzee 2022-2027

Het Programma Noordzee 2022-2027, inclusief de bijlage Mariene Strategie deel 3 (KRM-programma van maatregelen) is integraal onderdeel van het Nationaal Waterprogramma (NWP) 2022-2027.

 

Het Programma Noordzee 2022-2027 in vogelvlucht

Het Programma Noordzee (pdf, 9.1 MB) gaat over de ruimtelijke indeling van de Noordzee en het bereiken van de goede milieutoestand – in één van de intensiefst gebruikte zeeën ter wereld. De centrale opgave in het Programma Noordzee 2022–2027 is het vinden van de juiste maatschappelijke balans in de ruimtelijke ontwikkeling van de Noordzee. Die ontwikkeling moet efficiënt en veilig zijn en passen binnen de randvoorwaarden van een gezond ecosysteem.