Ruben Berendts strijdt al 18 jaar voor windmolens Goyerbrug

 

AD: Maarten Venderbosch, 08-09-22

Houtenaar Ruben Berendts is al achttien jaar bezig Windpark Goyerbrug van de grond te krijgen en in het zicht van de haven is hij niet van plan nog een duimbreed toe te geven: ,,Wij stoppen niet. Wij gaan net zolang door tot die windmolens er staan.’’

lees hier het artikel

Ruben-Berendts-strijdt-al-18-jaar-voor-windmolens-bij-Goyerbrug-Ik-ga-net-zolang-door-tot-ze-er-staa

 

Windpark Goyerbrug – Expert opinie anterieure overeenkomsten

 

7 september 2022

Verzonden aan de Griffie van de gemeente Houten
Onderwerp: Expert opinie anterieure overeenkomsten

Geachte griffie,

Geachte leden van de raad,

In de bijlage (separaat bericht) treft u de toegezegde expert opinion aan.

Het ingeschakelde kantoor is gespecialiseerd op het gebied van anterieure overeenkomsten.

Zij hebben met een frisse, onafhankelijke blik gekeken naar de huidige situatie.

In zijn brief heeft Manfred Fokkema zich vooral beperkt tot een uitleg van de AO als zodanig en de algemene lijn in de jurisprudentie, dat gemeenten niet snel aansprakelijk zijn inzake de niet-nakoming van een anterieure bevoegdhedenovereenkomst.

Ook voor de AO gesloten tussen Goyerbrug BV en de gemeente Houten komt hij tot die laatste conclusie.

Indien de WOB verzoeken volledig en toereikend zijn beantwoord – waarvan wij hopelijk mogen uitgaan – en alle feiten incl. eventuele geheime rapportages uit het (gemeente)dossier bekend zijn, kan hij definitieve conclusies trekken over de positie van de gemeente.

 Meer over de auteur:

Manfred Fokkema is bij Infense actief op het snijvlak van het privaatrecht en het publiekrecht. Hij is al bijna 20 jaar gespecialiseerd in project- en gebiedsontwikkeling. Zijn specifieke aandacht gaat uit naar actuele onderwerpen zoals gasloos bouwen, de energietransitie, kostenverhaal, staatssteun en het aanbestedingsrecht. Manfred werkt voor diverse ontwikkelaars, bouwbedrijven en gemeenten. Vaak wordt hij in een vroegtijdig stadium betrokken in de contractvorming. Weet van de hoed en de rand als het gaat om samenwerkingsvormen, bouwclaimconstructies en vraagstukken rondom verkoop van gronden en grondexploitaties. Bekijkt zaken met een helikopterview en met een scherp oog voor politieke verhoudingen.

Manfred (1975) was voorheen werkzaam als advocaat bij KienhuisHoving en als consultant bij PurpleBlue (Tauw) en Eiffel. (Mede)auteur van een aantal boeken, zoals de Wegwijzer Exploitatieovereenkomsten, Recht rond Grondbeleid en Recht rond Grondtransacties. Redactielid van de tijdschriften Vastgoedrecht in praktijk en Grondzaken en Gebiedsontwikkeling in de praktijk. Voor dit laatste tijdschrift schrijft hij ook columns. In het tijdschrift Bouwrecht becommentarieert hij actuele uitspraken.

 

Windturbines bij Avelingen bouwen, kan volgens regels niet. Waarom gaat onderzoek dan toch door?

 

AD, Anja Broeken, 23 aug 2022

Moeten de windturbines op Avelingen bij Gorinchem er hoe dan ook komen? Inwoners van Sleeuwijk bekruipt het gevoel steeds meer dat het antwoord op deze vraag ‘ja’ is. ,,Volgens de huidige regels mag het gewoon niet, dus waarom ga je anders door met onderzoeken?’’

lees hier het artikel hierover

Windturbines-Gorinchem-2022

Informatieavond Windpark Goyerbrug

 

Onlangs, 26 juli jl, ontvingen wij onderstaande mail van de Gemeente Houten

‘Informatieavond Windpark Goyerbrug

 Houten wil overstappen op duurzame energie. De laatste tijd wordt steeds duidelijker hoe belangrijk dat is. Windparken kunnen veel stroom opwekken. De bouw van windparken roept ook weerstand op. Gemeente Houten laat daarom onderzoeken of er een haalbaar alternatief is voor Windpark Goyerbrug.

In de tussentijd werkt de gemeente door aan de vergunningsaanvraag. Experts van Pondera en de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht beoordelen de aanvraag. Zij bekijken de overlast van slagschaduw en geluid die Windpark Goyerbrug gaat geven. Gemeente Houten stelt met deze informatie de eisen voor het windpark op.

Op 22 augustus organiseert de gemeente een avond over Windpark Goyerbrug. Daar geeft ze informatie over de situatie op dat moment en hoe de gemeente er nu instaat. U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom.

Informatieavond Windpark Goyerbrug

22 augustus 2022, 19.15 – 21.30 uur

Gemeentehuis Houten, Onderdoor 25, 3995 DW Houten

 

Met vriendelijke groet,

Bregje Tettelaar-van Nunen, programma manager

PB 30, 3990 DA Houten; bezoekadres: Onderdoor 25

030-6392611;  www.houten.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Update Windpark Goyerbrug : onderzoek naar een alternatief

Wij ontvingen onlangs onderstaande mail van de gemeente Houten inzake Windpark Goyerbrug

update Windpark Goyerbrug: onderzoek naar een alternatief

Houten, 12 juli 2022

Beste geïnteresseerde,

U ontvangt deze e-mail, omdat u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van Windpark Goyerbrug. Wilt u geen nieuwe e-mails over Windpark Goyerbrug? Afmelden kan via een reply op deze e-mail.

In deze e-mail leest u meer informatie over de zo genoemde heroverweging van Windpark Goyerbrug:

Onderzoek naar een alternatief voor Windpark Goyerbrug

Onder welke voorwaarden kan de gemeente stoppen met Windpark Goyerbrug en de energie duurzaam op een andere manier of plek opwekken? Deze vragen laat het college van B&W onderzoeken. Het onderzoek is belangrijk voor het besluit over de vergunningsaanvraag van Windpark Goyerbrug. Ondertussen gaat ook het werk aan de vergunningsaanvraag door.

 Weerstand tegen Windpark Goyerbrug

Windpark Goyerbrug heeft een vergunning aangevraagd. Het college van B&W ziet de weerstand tegen het windpark. Het college weet ook hoe belangrijk het is om zo snel mogelijk stroom duurzaam op te wekken. Nederland hoeft dan minder gas en olie van andere landen te kopen. Het college wil tegemoetkomen aan de signalen uit de samenleving, maar ook dat Houten snel overstapt op duurzame energie.

Zoeken naar een andere oplossing

Het college van B&W laat daarom onderzoeken of er een andere oplossing is voor Windpark Goyerbrug. Die oplossing moet net zoveel stroom opwekken als Windpark Goyerbrug. De vergunning moet in 2025 rond kunnen zijn.

De onderzoekers gaan ook de kosten en de risico’s van de andere oplossing op een rij zetten. Ook de kosten en risico’s van doorgaan met Goyerbrug gaan ze bekijken. Het onderzoek gaat zes weken duren.

Het werk gaat door

De gemeente moet van de Raad van State haast maken met het besluit over de vergunningsaanvraag van Windpark Goyerbrug. De raad heeft de gemeente tot 12 oktober 2022 de tijd gegeven. De gemeente doet er alles aan zo snel mogelijk klaar te zijn. Het werk aan de vergunningsaanvraag gaat daarom gewoon door.

Beoordeling van de vergunningsaanvraag

Bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag bekijkt de gemeente de overlast van het windpark op de omgeving. Het gaat dan om bijvoorbeeld geluid, schaduw van de draaiende wieken en gezondheid. Het college zoekt naar een evenwicht tussen de voordelen (duurzame energie) en nadelen (overlast).

De gemeenteraad besluit

Het college van B&W en de gemeenteraad moeten een besluit nemen over Windpark Goyerbrug. Voor dat besluit is de inhoudelijk beoordeling belangrijk, maar natuurlijk ook het resultaat van het onderzoek naar een alternatief.

Het besluit over Windpark Goyerbrug gaat in twee stappen: een ontwerpbesluit en later een definitief besluit. De gemeenteraad bespreekt het ontwerpbesluit over Windpark Goyerbrug op 20 september. Daarvoor is op 6 september een Rondetafelgesprek. Daar kunnen inwoners en omwonenden hun visie op de vergunningsaanvraag delen met raadsleden. Na het ontwerpbesluit volgt een zienswijzeprocedure. Daarin kan iedereen schriftelijk reageren op het besluit.

Met vriendelijke groet,

Bregje Tettelaar- van Nunen
Programmamanager Duurzaamheid
Postbus 30, 3990 DA Houten | Bezoekadres Onderdoor 25
(030) 63 92 611
www.houten.nl