Analysekaarten Nationaal Programma RES

Generation.Energy, CE Delft en Geodan hebben voor het Nationaal Programma Regionale energiestrategie een basisset aan analysekaarten opgesteld om regio’s te ondersteunen bij hun regionale energiestrategie; te raadplegen via een viewer. In deze viewer wordt een set basisgegevens gepresenteerd met betrekking tot energiegebruik, -productie en -infrastructuur. De gegevens zijn gebaseerd op diverse, algemeen beschikbare en veelgebruikte landelijke databronnen. Deze set is samengesteld als hulpmiddel bij het maken van een Regionale Energie Strategie (RES).

De gegevensset is uniform per gemeente en RES-regio. RES-regio’s kunnen de gegevens gebruiken voor hun eigen RES-traject. De gegevens zijn downloadbaar, en kunnen door elke regio naar eigen goeddunken verder worden benut, aangevuld en gecombineerd met regionale en lokale aanvullende data of gebruikt worden voor toepassing in eigen reken- of GIS-omgevingen.

bekijk de kaarten van de RES

Regionale Energiestrategie Rivierenland

In Nederland zijn de klimaatafspraken die meerdere landen in Parijs hebben afgesproken, uitgewerkt in het Klimaatakkoord. Deze richt zich op een CO2-reductie van 49% in 2030 (t.o.v. 1990). In 2050 moet Nederland helemaal CO2-neutraal zijn. Sinds begin 2018 zijn in de regio Rivierenland al veel partijen bij elkaar gebracht en zijn wij samen begonnen met de voorbereiding van een regionale energiestrategie (RES). Dit alles om in 2050 CO2-neutraal te kunnen zijn. In het Klimaatakkoord – dat eind juni 2019 werd gepresenteerd – worden voorwaarden gesteld aan de inhoud van een RES. Daarbij kunnen regio’s grotendeels zelf bepalen hoe en met wie ze tot een RES gaan komen.

Bezoek de website

Onderzoek naar mogelijkheden windenergie

Hieronder een artikel van Ditiswijk, waarin het rapport ‘Onderzoek naar mogelijkheden windenergie’ van Pondera is opgenomen, dat onlangs naar de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede is gestuurd.

—————————————————————–

Ditiswijk, Marien Stoel,  19 september 2020

 

Door middel van een raadsmemo werd de gemeenteraad op 1 september door het college geïnformeerd over de technische verkenning over kansen en belemmeringen voor windenergie in de Kromme Rijnstreek.

Houten, Bunnik, Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug werken samen in de Regionale Energie Strategie (RES) U16. Binnen deze samenwerking is afgesproken om gezamenlijk een technische verkenning uit te laten voeren naar de kansen en belemmeringen voor windenergie in deze Kromme Rijn gemeenten. De rapportage is ter kennisneming naar de gemeenteraad gestuurd.

lees hier hele artikel

 

Windturbines bij Wijk bij Duurstede

Resinbeeld (RIB) :

Voor de inwoners van gemeente Wijk bij Duurstede kan de omgeving drastisch gaan veranderen. De nu landelijke historische gemeente die bekend staat om het vredige rustgevende landschap laat zich in de RES gelden, ondanks dat de bevolking hier niet op zit te wachten. De windturbine plannen worden genoemd in de RES documentatie van regio U10/U16. (Kijk vanaf pagina 41.) Ook geeft de verantwoordelijk wethouder in een interview aan dat er al onderzoeken zijn gedaan naar mogelijke locaties.

lees verder:

Kaarten Regionale Energiestrategie (RES) Bronnen en kaarten

Om gemeenten, provincies en waterschappen te helpen bij het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES), is van alle RES-regio’s een serie kaarten gemaakt waarop cultuurhistorische elementen en karakteristieken zijn te zien. De kaarten zijn als GIS-viewer beschikbaar. Van 6 RES-regio’s is ook een kaart in PDF te downloaden.

RES: een Regionale Energiestrategie

Nederland is opgedeeld in dertig energie-regio’s. Gemeenten, provincies en waterschappen werken binnen de regio samen aan een Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een instrument om gezamenlijk keuzes te maken voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur.

lees meer:

Ruimte in tijdschema Regionale Energie Strategie

 

Regio’s ondervinden in hun werk aan de regionale energiestrategieën (RES’en) de gevolgen van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Veel regio’s werken zo goed als mogelijk door aan de RES.

Op 1 juni 2020 leveren de voorzitters van de 30 regio’s hun (voorlopige) concept-RES in bij het NP RES. Hierna volgt een tussentijdse kwalitatieve analyse door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). PBL kijkt vanuit een integraal perspectief naar maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak, ruimtegebruik en systeemefficiëntie. NP RES en de regio’s gebruiken die kwalitatieve analyse om via het delen van kennis en het leren van elkaar de RES’en te verbeteren. En om belemmeringen met betrekking tot de uitvoering te agenderen en versnellen.

Aangepaste RES-planning
In overleg besloten de opdrachtgevers van het nationaal programma RES (BZK, EZK, VNG, IPO en Unie van Waterschappen), samen met de voorzitters van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord en de uitvoeringstafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving, dat een verruiming van het tijdschema voor het opleveren van de RES nodig is.

Lees meer:

Utrechtse VVD-fracties aan Wiebes : stel besluitvorming windmolens en zonneparken uit

Elsevier Weekblad:

VVD-fracties in de provincie Utrecht willen uitstel van de besluitvorming over de Regionale Energietransitie. In dat proces is 1 juni een belangrijke, maar door de coronacrisis niet haalbare deadline, schrijven ze in een open brief.

Echte participatie van de bevolking is nu niet realistisch doordat openbare bijeenkomsten ‘onmogelijk’  zijn door de coronacrisis. Dat schrijven fractievoorzitters van VVD-fracties van 25 gemeenten, vier waterschappen en de Provinciale Staten in Utrecht. Bij de gemeenten ontbreekt alleen Lopik.

Gericht aan minister Wiebes

De VVD-volksvertegenwoordigers pleiten er daarom voor ‘te kiezen voor zorgvuldigheid boven snelheid en ons in staat te stellen meer tijd te nemen onze bewoners goed te kunnen betrekken bij de totstandkoming van de RES’. De brief is gericht aan het zogeheten Bestuurlijk Overleg Nationaal Programma Regionale Energie Strategie, dat woensdagmiddag over de kwestie vergadert. Ook is de open brief gericht aan  verantwoordelijk minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat.

Waar het om draait, is het zogeheten ‘concept-bod’ dat de dertig Nederlandse energieregio’s uiterlijk 1 juni moeten indienen bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie in Den Haag. In dat concept-bod staat de bijdrage die de energieregio in kwestie denkt te kunnen leveren aan de nationale klimaatdoelstellingen, vooral in de vorm van aantallen windturbines en zonneparken en de geschikte locaties daarvoor.

Het concept-bod staat dit voorjaar, vaak in april en mei, op de agenda van alle gemeenteraden, Provinciale Staten, en Algemeen Besturen van de waterschappen. Volgend jaar, uiterlijk 1 maart, moet dan het definitieve ‘bod’ komen. Het Nationaal Programma in Den Haag erkent dat het ‘democratische en participatieve proces’ rond de RES door corona her en der ‘onder druk staat’. Anderzijds zijn tien van de dertig regionale concept-boden al ingediend. ‘Het zijn gemengde geluiden. Sommige regio’s willen door, andere niet,’ aldus een woordvoerder.

 

Wijk bij Duurstede levert bijdrage aan de RES

Wijksnieuws, 30 maart 2020

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle gemeenten in regio’s werken aan een Regionale Energiestrategie (RES). Wijk bij Duurstede is betrokken bij de Regio U16. Op dit moment is de Ontwerp RES klaar. Het college van b en w en de gemeenteraad buigen zich de komende tijd over deze Ontwerp RES, om te kijken of het de instemming van Wijk bij Duurstede krijgt.

lees verder: