Verklaring van geen beding inzake Windpark Goyerbrug door Gemeente Houten

 

Dit bericht ontvingen wij op 23 dec jl van de Gemeente Houten:

Beste lezer,

Op 20 december heeft de gemeenteraad van Houten een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor Windpark Goyerbrug. Het college van B&W heeft vervolgens een omgevingsvergunning verleend aan Windpark Goyerbrug.

De vergunning stelt eisen aan het windpark

Gemeente Houten vindt de overstap naar duurzame energie belangrijk. Windpark Goyerbrug gaat daar een grote bijdrage aan leveren. Het levert straks duurzame stroom voor ongeveer 24.000 huishoudens.

De gemeente beseft dat mensen, die in de buurt wonen, last kunnen hebben van de windmolens. De vergunning stelt daarom eisen aan het windpark.

In de vergunning zijn voor geluid de eisen van 47 dB Lden en 41 dB Lnight opgenomen. Ga voor meer informatie over de regels over geluid naar www.houten.nl/geluidwindparken. De norm voor slagschaduw is vastgesteld op nul uur per jaar. Het duurt drie minuten om een molen stil te zetten. Die minuten tellen niet mee voor de norm.

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht houdt het windpark in de gaten

De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) gaat voor de gemeente de normen handhaven. Bij overschrijding van de normen kan de gemeente het windpark beboeten. De RUD houdt vanaf het eerste jaar toezicht. Als in de loop van een jaar een overschrijding verwacht wordt, gaat de RUD overleggen met het windpark om dit te voorkomen.

Klachten van omwonenden onderzoekt de RUD altijd. Het windpark slaat alle gegevens van de molens automatisch op in het zogenoemde SCADA-systeem. Met deze gegevens kan de RUD de oorzaak van een klacht achterhalen. De RUD neemt, als dat nodig is, op basis daarvan actie.

Vanaf begin januari ligt de vergunning ter inzage

De stukken van de vergunning liggen van 5 januari 2023 tot en met 15 februari 2023 ter inzage. U kunt de stukken inzien via www.houten.nl/windparkgoyerbrug. Ze liggen ook op papier in de gemeentehuizen van Houten, Bunnik, Buren, Culemborg en Wijk bij Duurstede. Neem contact op met de betreffende gemeente als u stukken op het gemeentehuis wilt inzien.

Tijdens de ter-inzage-periode kunt u in beroep gaan tegen de vergunning bij de Raad van State. De vergunning treedt in principe op 16 februari 2023 in werking. Een voorlopige voorziening kan dat opschorten. Meer informatie over beroep en voorlopige voorziening vindt u op www.houten.nl/windparkgoyerbrug.

Met vriendelijke groet,

Bregje Tettelaar- van Nunen
Programmamanager Duurzaamheid
Postbus 30, 3990 DA Houten | Bezoekadres Onderdoor 25
(030) 63 92 773
www.houten.nl

Gemeente Houten geeft ontwerpverklaring van geen bedenkingen af voor Windpark Goyerbrug

 

Op 28 september jl ontvingen wij het volgende bericht van de Gemeente Houten

Beste lezer,

Op donderdag 22 september 2022 heeft de gemeenteraad van Houten een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven voor Windpark Goyerbrug. Onderdeel van de ontwerp vvgb zijn normen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid. De ontwerp vvgb was nodig voor het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor Windpark Goyerbrug.

Vanaf  donderdag 29 september 2022, liggen het ontwerpbesluit en de ontwerp vvgb zes weken ter inzage. Ook alle achterliggende stukken zitten daarbij. Tot en met 9 november 2022 is het mogelijk om een zienswijze in te dienen over deze besluiten. Op www.houten.nl/windparkgoyerbrug vindt u vanaf 29 september meer informatie over de terinzagelegging en het indienen van zienswijzen. U kunt de stukken daar dan ook online vinden.

Met vriendelijke groet,

Bregje Tettelaar- van Nunen
Programmamanager Duurzaamheid
Postbus 30, 3990 DA Houten |

Bezoekadres Onderdoor 25

(030) 63 92 611
www.houten.nl

Windturbines bij Avelingen bouwen, kan volgens regels niet. Waarom gaat onderzoek dan toch door?

 

AD, Anja Broeken, 23 aug 2022

Moeten de windturbines op Avelingen bij Gorinchem er hoe dan ook komen? Inwoners van Sleeuwijk bekruipt het gevoel steeds meer dat het antwoord op deze vraag ‘ja’ is. ,,Volgens de huidige regels mag het gewoon niet, dus waarom ga je anders door met onderzoeken?’’

lees hier het artikel hierover

Windturbines-Gorinchem-2022

Informatieavond Windpark Goyerbrug

 

Onlangs, 26 juli jl, ontvingen wij onderstaande mail van de Gemeente Houten

‘Informatieavond Windpark Goyerbrug

 Houten wil overstappen op duurzame energie. De laatste tijd wordt steeds duidelijker hoe belangrijk dat is. Windparken kunnen veel stroom opwekken. De bouw van windparken roept ook weerstand op. Gemeente Houten laat daarom onderzoeken of er een haalbaar alternatief is voor Windpark Goyerbrug.

In de tussentijd werkt de gemeente door aan de vergunningsaanvraag. Experts van Pondera en de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht beoordelen de aanvraag. Zij bekijken de overlast van slagschaduw en geluid die Windpark Goyerbrug gaat geven. Gemeente Houten stelt met deze informatie de eisen voor het windpark op.

Op 22 augustus organiseert de gemeente een avond over Windpark Goyerbrug. Daar geeft ze informatie over de situatie op dat moment en hoe de gemeente er nu instaat. U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom.

Informatieavond Windpark Goyerbrug

22 augustus 2022, 19.15 – 21.30 uur

Gemeentehuis Houten, Onderdoor 25, 3995 DW Houten

 

Met vriendelijke groet,

Bregje Tettelaar-van Nunen, programma manager

PB 30, 3990 DA Houten; bezoekadres: Onderdoor 25

030-6392611;  www.houten.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Update Windpark Goyerbrug : onderzoek naar een alternatief

Wij ontvingen onlangs onderstaande mail van de gemeente Houten inzake Windpark Goyerbrug

update Windpark Goyerbrug: onderzoek naar een alternatief

Houten, 12 juli 2022

Beste geïnteresseerde,

U ontvangt deze e-mail, omdat u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van Windpark Goyerbrug. Wilt u geen nieuwe e-mails over Windpark Goyerbrug? Afmelden kan via een reply op deze e-mail.

In deze e-mail leest u meer informatie over de zo genoemde heroverweging van Windpark Goyerbrug:

Onderzoek naar een alternatief voor Windpark Goyerbrug

Onder welke voorwaarden kan de gemeente stoppen met Windpark Goyerbrug en de energie duurzaam op een andere manier of plek opwekken? Deze vragen laat het college van B&W onderzoeken. Het onderzoek is belangrijk voor het besluit over de vergunningsaanvraag van Windpark Goyerbrug. Ondertussen gaat ook het werk aan de vergunningsaanvraag door.

 Weerstand tegen Windpark Goyerbrug

Windpark Goyerbrug heeft een vergunning aangevraagd. Het college van B&W ziet de weerstand tegen het windpark. Het college weet ook hoe belangrijk het is om zo snel mogelijk stroom duurzaam op te wekken. Nederland hoeft dan minder gas en olie van andere landen te kopen. Het college wil tegemoetkomen aan de signalen uit de samenleving, maar ook dat Houten snel overstapt op duurzame energie.

Zoeken naar een andere oplossing

Het college van B&W laat daarom onderzoeken of er een andere oplossing is voor Windpark Goyerbrug. Die oplossing moet net zoveel stroom opwekken als Windpark Goyerbrug. De vergunning moet in 2025 rond kunnen zijn.

De onderzoekers gaan ook de kosten en de risico’s van de andere oplossing op een rij zetten. Ook de kosten en risico’s van doorgaan met Goyerbrug gaan ze bekijken. Het onderzoek gaat zes weken duren.

Het werk gaat door

De gemeente moet van de Raad van State haast maken met het besluit over de vergunningsaanvraag van Windpark Goyerbrug. De raad heeft de gemeente tot 12 oktober 2022 de tijd gegeven. De gemeente doet er alles aan zo snel mogelijk klaar te zijn. Het werk aan de vergunningsaanvraag gaat daarom gewoon door.

Beoordeling van de vergunningsaanvraag

Bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag bekijkt de gemeente de overlast van het windpark op de omgeving. Het gaat dan om bijvoorbeeld geluid, schaduw van de draaiende wieken en gezondheid. Het college zoekt naar een evenwicht tussen de voordelen (duurzame energie) en nadelen (overlast).

De gemeenteraad besluit

Het college van B&W en de gemeenteraad moeten een besluit nemen over Windpark Goyerbrug. Voor dat besluit is de inhoudelijk beoordeling belangrijk, maar natuurlijk ook het resultaat van het onderzoek naar een alternatief.

Het besluit over Windpark Goyerbrug gaat in twee stappen: een ontwerpbesluit en later een definitief besluit. De gemeenteraad bespreekt het ontwerpbesluit over Windpark Goyerbrug op 20 september. Daarvoor is op 6 september een Rondetafelgesprek. Daar kunnen inwoners en omwonenden hun visie op de vergunningsaanvraag delen met raadsleden. Na het ontwerpbesluit volgt een zienswijzeprocedure. Daarin kan iedereen schriftelijk reageren op het besluit.

Met vriendelijke groet,

Bregje Tettelaar- van Nunen
Programmamanager Duurzaamheid
Postbus 30, 3990 DA Houten | Bezoekadres Onderdoor 25
(030) 63 92 611
www.houten.nl

 

Provincie Utrecht : meer wind nodig voor behalen klimaatdoelen

 

Provincie Utrecht, in Energie en Klimaat, Huib van Essen, 7 juli 2022

Uit de tussenbalans over de Regionale Energiestrategieën (RES) in de provincie Utrecht blijkt dat RES U16, RES Amersfoort en de drie Utrechtse gemeenten in RES Foodvalley een extra inspanning moeten doen om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Met name het achterblijven van planvorming rond windenergie zet de doelstelling onder druk.

lees hier het bericht

Provincie-Utrecht