Meerderheid gemeenteraad Houten geeft voorkeur aan uitstel besluit Windpark Goyerbrug

 

Houtens Nieuws, 13 oktober, Annette Stolk-de Vries

Tijdens het RondeTafelGesprek (RTG) van 12 oktober is duidelijk geworden dat een meerderheid van de gemeenteraad van Houten er de voorkeur aan geeft om pas een besluit over Windpark Goyerbrug te nemen als het Rijk nieuwe windturbinenormen heeft vastgesteld. Naar verwachting zijn deze normen pas over anderhalf à twee jaar bekend.

Rekening houdend met de vergunningprocedure en een mogelijk daarop volgende procedure bij de Raad van State zal dit betekenen dat er pas over drie à vier jaar een onherroepelijke omgevingsvergunning zou kunnen zijn. Een nieuwe onderbouwing van de (aangepaste) windturbine is ingewikkeld en het is pas zeker of dit op de juiste wijze is gebeurd als de Raad van State daar een uitspraak over heeft gedaan.

lees verder:

Tegenstanders windmolens Goyerbrug opgelucht na uitspraak RvS: ‘Champagne opengetrokken’

 

Groentje, Wijksnieuws 30 juli 2021

Ze komen er voorlopig niet: de vier grote windturbines die Houten gepland had bij de Goyerbrug. En daar zijn veel mensen in de omgeving blij mee, zoals campingbaas Joop Mocking van minicamping ‘t Boomgaardje in Wijk bij Duurstede.

,,Mensen komen hier voor het unieke landschap. Je hebt hier landbouw, veeteelt, fruitteelt, kastelen en rivieren. En als er van die windmolens zouden komen dan weet ik zeker dat de kampeerders niet meer terugkomen. Dan kan ik m’n bedrijf wel opdoeken.”

lees hier het hele bericht

Ministerie EZK doof voor Europa bij windmolens

 

Telegraaf, Edwin Timmer, 19 juni 2021

 

Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat tracht sinds 2018 te voorkomen dat het Europese Hof zich uitspreekt over de vraag of strengere milieuregels ook van toepassing zijn voor Nederlandse windparken.

Dat blijkt uit interne e-mails tussen het ministerie van EZK, advocatenkantoren, provincies en de koepel van windenergiebedrijven NWEA. Ze zijn openbaar gemaakt dankzij Netwerk NederWind, dat een beroep deed op de Wet Openbaarheid Bestuur.

„Op alle mogelijke manieren probeert men de Europese uitspraken buiten de deur te houden”, stelt Kees Pieters van NederWind, dat 82 burgergroepen vertegenwoordigt. „Dat is schrijnend. In plaats van voor burgers op te komen en hen te beschermen tegen overlast, kiest het ministerie uitsluitend voor de belangen van de windindustrie.”

Bescherming wassen neus

In e-mails uit november 2018 tussen EZK en advocatenkantoor Pels Rijcken blijkt dat het ministerie de vraag om opheldering aan het Europese Hof ziet als een risico voor het halen van het doel voor hernieuwbare energie. Dat aandeel zou in 2020 op 14 procent moeten uitkomen, maar op dat moment lijkt dat erg lastig omdat de ’realisatie van wind op land iets achterblijft’.

„Een prejudiciële procedure (vragen aan het Europese Hof, red) duurt over het algemeen zo lang dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat een uitspraak pas in of na 2020 afkomt”, schrijft het ministerie. „Dan is het te laat om de doelstellingen nog te realiseren.”

Advocaat Peter de Lange, die vorig jaar een kort geding startte tegen een groot windpark in de Veenkoloniën, stelde in september dat de arresten van het Hof in de zaken d’Oultremont (2016) en Nevele (2020) een bom betekenen onder bestaande en nog te bouwen Nederlandse windparken. De verplichte bescherming van mens en milieu, zoals die voortvloeit uit Europese regels, is in Nederland  ’een wassen neus’, meent hij.

“’Men is bang dat parken moeten worden stilgezet’”

Alles draait om de vraag of de vergunningverlening vanuit het Activiteitenbesluit wel voldoet aan Europese regels. Vergunningen voor windparken worden verstrekt op basis van vaste geluidsnormen met maximale jaargemiddelden. Maar die normen zelf zijn nooit getoetst op hun milieueffect. Volgens De Lange volgt uit de Europese uitspraken dat een toets van die normen vooraf wel had gemoeten.

Het kort geding tegen windpark Drentse Monden en Oostermoer en de media-aandacht zorgden voor onrust onder provincies en gemeenten. Zo vraagt de provincie Utrecht op 9 oktober aan EZK om ’ondersteuning’. De provincie Flevoland spreekt op 8 oktober in een e-mail van ’best spannende materie’.

Een jurist van de gemeente Houten ziet op 30 juni 2020, vlak na het Nevele-arrest, de bui hangen: ’Deze zaak ging niet direct over Nederland of een van onze windparken, maar heeft wel gevolgen voor alle lidstaten en dus ook voor Nederland, en waarschijnlijk ook voor onze windparken.’ De schrijver houdt zelfs rekening met ’nietigverklaring’ van vergunningen, ook als blijkt dat ’de uitvoering van het windturbineparkproject al is gestart of zelfs al is afgerond’.

Lobbyclub windindustrie

EZK kiest, in overleg met onder meer advocaten en windkoepel NWEA, echter een andere woordvoeringslijn. In een lijst met vragen en antwoorden die EZK naar provincies stuurt, stelt ze: ’Het arrest Nevele heeft specifiek betrekking op de Vlaamse regelgeving, niet op het Nederlandse Aktiviteitenbesluit. We zijn daarom van mening dat dit arrest geen gevolgen heeft voor het Nederlandse stelsel’.

De lobbyclub van de windindustrie NWEA schrijft op 14 september per e-mail aan EZK: ’Dank voor de woordvoeringslijn.’ Advocaat De Lange ziet zijn vermoeden bevestigd dat rijk, industrie en lagere overheden samen optrekken om een Europese check van onze milieuregels te voorkomen. „Men is bang dat Nederland een tik op de vingers krijgt, en dat windparken straks moeten worden stilgezet.”

De Raad van State heeft binnenkort opnieuw de kans om prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof. Ergens in de zomer spreekt ze haar oordeel uit in een zaak over windpark Goyerbrug in Houten. Tijdens het kort geding tegen windpark Drentse Monden en Oostermoer koos de rechter niet voor vragen aan het Europese Hof. Hij verklaarde de eisers destijds niet ontvankelijk.

’Nederlanders zien niets in vleesbelasting of hogere aardgastaks’

Pieters proeft uit de stukken allesbehalve een ’nieuwe bestuurscultuur’, die zou moeten volgen op de Toeslagenaffaire. „Er is niet één ambtenaar die oppert dat het Europees recht er niet voor niets is, dat het misschien toch wel belangrijk is om de burger de bescherming te bieden tegen overlast van windturbines, waar hij of zij recht op heeft. Niemand is bezig met de belangen van de burger.”

 

Donkere wolken boven vergunning windturbines Goyerbrug

 

Wijksnieuws, Adrie van der Wel, 15 juni 2021

De verleende vergunning voor vier windturbines bij de Goyerbrug in Houten is nog meer aan het wankelen gebracht. Dit bleek dinsdag tijdens een langdurige zitting bij de Raad van State over de bezwaren van vele tientallen omwonenden en de stichtingen Belangen Wijkersloot en Redichem-De Geeren.

lees hier verder:

Klimaatakkoord: zoveel gekkigheid is haast niet te geloven

 

Klimaatakkoord: zoveel gekkigheid is haast niet te geloven

Telegraaf, 4 juni 2021,  Ronald Plasterk

Voordat we naar de cijfers kijken nog even de ’afspraken’ uit het Klimaatakkoord. Dat akkoord is gesloten tussen dezelfde maatschappelijke organisaties die nu rondlopen bij de informateur. Bij de informateur is een vertegenwoordiger van kernenergie, de enige haalbare oplossing, niet uitgenodigd, terwijl toch de meerderheid van de kiezers gestemd heeft op partijen die kernenergie willen toepassen of niet uitsluiten. In dat Klimaatakkoord is afgesproken welke energievormen als duurzaam zouden worden aangemerkt. Kernenergie dus niet.

De opstellers moeten gezien hebben dat je met zon en wind niet ver komt, en ze hebben biomassa erin gesmokkeld. In de publiciteit hebben ze die biomassa zo klein mogelijk gehouden, daar zie je vooral zonnepanelen en windmolens, maar wat blijkt: die duurzame energie is voor het grootste deel het verbranden van biomassa.

CO2-uitstoot

De chemische reactie voor het verbranden van oude bossen (steenkool) en nieuwe bossen is niet precies dezelfde. Steenkool bestaat uit bijna zuivere koolstof met iets verontreiniging. Hout bevat cellulose en lignine en vooral ook veel vocht, en daardoor is de warmteopbrengst geringer dan bij steenkool, of anders gezegd bij biomassa komt om dezelfde warmteopbrengst te halen meer CO₂ vrij.

Er wordt nog wel eens geprobeerd een verschil te maken tussen restbiomassa en gekapte bomen, maar je ziet in de praktijk dat als er een markt op gang is gekomen voor het verbranden van biomassa de vraag naar brandstof aanbod creëert. En voor het wereldklimaat maakt het niet uit of er wat geschoven wordt met de herkomst van de bomen. Ieder kind begrijpt dat, als het je doel is om CO₂-uitstoot te verminderen, je niet op industriële schaal massaal hout in brand moet steken. Als je huisvuil composteert komt overigens dezelfde CO₂ vrij. Dan de nieuwste cijfers van het CBS. In 2004 was van het energieverbruik 1,8% biomassa, nu is dat percentage meer dan verdrievoudigd naar 6%. Dus met dank aan alle GL-wethouders wordt er nu drie keer zoveel biomassa verbrand!

Biomassa

Opmerkelijk is dat de totale stijging van wat het Klimaatakkoord definieert als duurzame energie grotendeels verklaard is met die biomassa. De getallen voor wind en zon zijn namelijk pover: in 2020 2% wind en 1,7% zon. Vergeleken met de 6% van biomassa maar een fractie. Daarvoor staat nu het hele land vol met molens, en het laatste beetje vrije natuur dat Nederland kent, de Noordzee, wordt in een rap tempo omgebouwd tot een industrieterrein.

Het zet allemaal geen zoden aan de dijk. 60% van de ’duurzame’ energie bestaat nu uit biomassa. De stijging van duurzame energie is dus een compleet papieren werkelijkheid, want de stijging zit voor het grootste deel in een energievorm die meer CO₂ uitstoot dan fossiele brandstof, plus dat we de natuur en de leefomgeving aan het verwoesten zijn. Dan hebben we het nog niet eens over wat het aan materialen kost om die zonnecellen te bouwen, en die windmolens, en waar die rommel te zijner tijd weer naartoe moet en op wiens kosten.

Aardgas

Terwijl GL-wethouders koppig doorbouwen aan biomassacentrales en windmolens, speelt er zich ook een tragikomedie af rond aardgas. In het Klimaatakkoord wordt dat gezien als niet duurzaam, en worden gascentrales op den duur gesloten. We zouden gedwongen van ons gas af moeten. Maar in de rest van de wereld zijn ze jaloers op ons fijnmazige gasnet. Zo is de Belgische minister van energie, ook GL, bezig met wat daar heet de kernuitstap, dus het sluiten van moderne, goed werkende kerncentrales, met als bedoeling om die te gaan vervangen door gascentrales!

“Het is compleet irrationeel”

De CO₂-uitstoot, die door de Nederlandse Groenen wordt verhoogd met biomassaprojecten, wordt door de Belgische Groenen verhoogd door kerncentrales die geen CO₂ uitstoten, te vervangen door gascentrales die dat wel doen. Dezelfde gascentrales die wij van de ’klimaatakkoorders’ zouden moeten sluiten, net over de grens, ter wille van hetzelfde wereldklimaat. Het is werkelijk compleet irrationeel.

Kerncentrales

Bij discussies over het aanleggen van kerncentrales in Nederland zeggen de klimaattafelgenoten altijd: de bouw duurt te lang, dan halen we 2030 niet. Ook dat is papieren werkelijkheid, want er gebeurt niets magisch in 2030, en als je vanaf 2032 constant CO₂-vrije energie kan produceren is dat natuurlijk beter dan land en zee vol molens zetten voor die uren dat het waait. Maar zelfs dat afgesleten argument, ’de bouw duurt te lang’, geldt natuurlijk niet voor bestaande centrales. Die doen het nu al. Borssele werkt prima, maar ook al die keurige Belgische centrales die bij de kernuitstap vervangen gaan worden door gascentrales die wij in Nederland gedwongen sluiten, voor het wereldklimaat. Kan Milieudefensie daar geen proces over beginnen?

 

– Activiteitenbesluit Milieubeheer en Informatie Leefomgeving

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:

In het Activiteitenbesluit staan milieuregels van het Rijk. Alle bedrijven die een ‘inrichting’ zijn vallen eronder.

Informatie leefomgeving: Milieubelastende activiteit: dit verandert er

Het begrip ‘inrichting’ uit de Wet milieubeheer wordt losgelaten onder de Omgevingswet en vervangen door een regulering per activiteit. Maar er zijn ook andere veranderingen.
Van inrichting naar milieubelastende activiteit

Onder de Omgevingswet verdwijnt het begrip ‘inrichting’ uit de Wet milieubeheer (Wm). Het  wordt vervangen door een regulering per milieubelastende activiteit. De rijksregels staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Maar er kunnen ook andere regels gelden.

lees hier meer over dit besluit

– Wet natuurbescherming miv 2017

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze vervangt 3 wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet.

Bescherming van dieren en planten

Veel verschillende planten- en dierensoorten zorgen ervoor dat de natuur tegen een stootje kan. Sommige soorten, zoals vleermuizen, gierzwaluwen en steenuilen zijn kwetsbaar. In een dichtbevolkte samenleving als Nederland is daarom goede natuurbescherming belangrijk. Welke soorten beschermd zijn leest u op de pagina Beschermde soorten.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/wet-natuurbescherming