Hoe schoon zijn windturbines?

 

Elsevier, 12 mei 2022, Nicolette van den Hout

Windmolens moeten bijdragen aan een minder snelle opwarming van de aarde. Maar hoe ‘schoon’ en CO2-vrij zijn ze eigenlijk?

Om te beginnen zijn windturbines natuurlijk veel schoner dan olie en gas. Maar geheel CO2-vrij zijn ze nog niet, en dat zit ’m vooral in de bouw en afbraak. EW deed eigen onderzoek en heeft de bouw en de kosten van een windmolen in beeld gebracht, van de wieg tot het graf.

lees verder:

Update Windpark Goyerbrug: vergunningprocedure gaat verder

 

Wij ontvingen de onderstaande mail van de gemeente Houten met betrekking tot de vergunningsprocedure voor Windpark Goyerbrug.

Er volgen 3 informatieavonden. U kunt zich hiervoor aanmelden. U vindt ze onderaan deze mail

Nieuw besluit nodig

Vorig jaar heeft de Raad van State de vergunning voor Windpark Goyerbrug vernietigd. De reden was dat de landelijke regels niet op de goede manier zijn gemaakt. Gemeente Houten moet daardoor een nieuw besluit nemen over de vergunningsaanvraag van het windpark.

Wachten is onverstandig

De gemeenteraad van Houten wilde wachten op de nieuwe landelijke regels voor windparken. Het college van B&W heeft de gevolgen van uitstellen laten onderzoeken. Uitstellen van het besluit kan voor Gemeente Houten zeer ernstige financiële gevolgen hebben. Ook bestaat de kans dat de rechter de gemeente dwingt een besluit te nemen of dat Windpark Goyerbrug de provincie een vergunning vraagt. Dan heeft Gemeente Houten geen of weinig invloed meer op de regels die gaan gelden voor Windpark Houten. Het college van B&W heeft daarom besloten de vergunningsaanvraag af te gaan handelen.

Procedure

Het draaien van de windmolens heeft gevolgen voor de omgeving. Windpark Goyerbrug moet de vergunningaanvraag aanvullen met informatie over deze gevolgen. Dat moet Windpark Goyerbrug doen voor verschillende draaiprogramma’s. De positieve gevolgen, zoals het maken van groene stroom, moet Windpark Goyerbrug ook in beeld brengen.

Experts gaan onderzoeken of de informatie van Windpark Goyerbrug klopt. Ze bekijken ook of Windpark Goyerbrug gebruik heeft gemaakt van de laatste wetenschappelijke kennis en gegevens. De experts controleren de berekeningen en doen voorstellen voor verbeteringen. De experts gebruiken hun onderzoek om een advies te geven. De gemeenteraad gebruikt het advies van de experts om een besluit te nemen.

De gemeenteraad neemt het besluit in drie stappen:

  1. ontwerpbesluit
  2. zienwijzeprocedure: iedereen mag op het ontwerpbesluit reageren. De gemeente geeft een reactie op alle ingediende zienswijzen. De procedure is verwacht rond de zomervakantie.
  3. definitief besluit, waarin alle reacties meegenomen worden.

Tijdens een Ronde Tafel Gesprek kunnen bewoners hun mening over het voorstel voor het ontwerp en definitief besluit aan de raad geven. Tijdens een raadsvergadering beslist de gemeenteraad uiteindelijk over het ontwerpbesluit en definitief besluit. Gemeente Houten verwacht dat hele vergunningsprocedure enkele maanden tot een jaar gaat duren.

Informatieavonden

Gemeente Houten organiseert informatieavonden over het proces van deze vergunningsaanvraag.

  • 5 april, 19.30-21.00 uur, Dorpshuis De Ploeg, Beusichemseweg 51, 3997 MH ’t Goy
  • 6 april, 19.30-21.00 uur, Conferentiecentrum De Zaak, Wijkersloot 7, 3961 MN Wijk bij Duurstede
  • Plaats en datum van de informatieavond in Culemborg is nog niet bekend. Deze wordt zo snel mogelijk op onze website geplaatst.

Meld u aan via duurzaam@houten.nl. Zet de datum van de avond in de mail. U bent van harte welkom op één van de avonden.

Met vriendelijke groet,

Bregje Tettelaar- van Nunen
Programmamanager Duurzaamheid
Postbus 30, 3990 DA Houten | Bezoekadres Onderdoor 25
(030) 63 92 611 (algemeen)
www.houten.nl
Vind ons op

Nieuwsberichten afgelopen vier weken

 

Het laatste bericht op de website van GeenWindparkGoyerbrug was gepubliceerd op 17 jan 2022. Een week later was de website door een storing niet meer bereikbaar.

Voor de volledigheid hieronder een aantal van deze berichten via een link naar de website Stichting BelangenWijkersloot

NRC 11 feb 2022 : Klimaatminister Rob Jetten wil niet horen dat het wel ‘haalbaar en betaalbaar’ moet blijven

7 feb 2022 : Moratorium in afwachting van grondig onderzoek gezondheidseffecten windturbines / N. Broekema, voorzitter Stichting Democratisch Energie Initiatief (DEI)

1 feb 2022: Gevecht tegen windmolens:

Climategate* : Gevecht tegen windmolens / Nico Broekema, voorzitter Democratisch Energie Initiatief

Onderzoeksvoorstel naar gezondheidsschade door windmolens

26 jan 2022 Wijksnieuws:  Duurzame energie van windmolens: nodig maar niet onvoorwaardelijk

Meerderheid gemeenteraad Houten geeft voorkeur aan uitstel besluit Windpark Goyerbrug

 

Houtens Nieuws, 13 oktober, Annette Stolk-de Vries

Tijdens het RondeTafelGesprek (RTG) van 12 oktober is duidelijk geworden dat een meerderheid van de gemeenteraad van Houten er de voorkeur aan geeft om pas een besluit over Windpark Goyerbrug te nemen als het Rijk nieuwe windturbinenormen heeft vastgesteld. Naar verwachting zijn deze normen pas over anderhalf à twee jaar bekend.

Rekening houdend met de vergunningprocedure en een mogelijk daarop volgende procedure bij de Raad van State zal dit betekenen dat er pas over drie à vier jaar een onherroepelijke omgevingsvergunning zou kunnen zijn. Een nieuwe onderbouwing van de (aangepaste) windturbine is ingewikkeld en het is pas zeker of dit op de juiste wijze is gebeurd als de Raad van State daar een uitspraak over heeft gedaan.

lees verder:

Tegenstanders windmolens Goyerbrug opgelucht na uitspraak RvS: ‘Champagne opengetrokken’

 

Groentje, Wijksnieuws 30 juli 2021

Ze komen er voorlopig niet: de vier grote windturbines die Houten gepland had bij de Goyerbrug. En daar zijn veel mensen in de omgeving blij mee, zoals campingbaas Joop Mocking van minicamping ‘t Boomgaardje in Wijk bij Duurstede.

,,Mensen komen hier voor het unieke landschap. Je hebt hier landbouw, veeteelt, fruitteelt, kastelen en rivieren. En als er van die windmolens zouden komen dan weet ik zeker dat de kampeerders niet meer terugkomen. Dan kan ik m’n bedrijf wel opdoeken.”

lees hier het hele bericht

Ministerie EZK doof voor Europa bij windmolens

 

Telegraaf, Edwin Timmer, 19 juni 2021

 

Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat tracht sinds 2018 te voorkomen dat het Europese Hof zich uitspreekt over de vraag of strengere milieuregels ook van toepassing zijn voor Nederlandse windparken.

Dat blijkt uit interne e-mails tussen het ministerie van EZK, advocatenkantoren, provincies en de koepel van windenergiebedrijven NWEA. Ze zijn openbaar gemaakt dankzij Netwerk NederWind, dat een beroep deed op de Wet Openbaarheid Bestuur.

„Op alle mogelijke manieren probeert men de Europese uitspraken buiten de deur te houden”, stelt Kees Pieters van NederWind, dat 82 burgergroepen vertegenwoordigt. „Dat is schrijnend. In plaats van voor burgers op te komen en hen te beschermen tegen overlast, kiest het ministerie uitsluitend voor de belangen van de windindustrie.”

Bescherming wassen neus

In e-mails uit november 2018 tussen EZK en advocatenkantoor Pels Rijcken blijkt dat het ministerie de vraag om opheldering aan het Europese Hof ziet als een risico voor het halen van het doel voor hernieuwbare energie. Dat aandeel zou in 2020 op 14 procent moeten uitkomen, maar op dat moment lijkt dat erg lastig omdat de ’realisatie van wind op land iets achterblijft’.

„Een prejudiciële procedure (vragen aan het Europese Hof, red) duurt over het algemeen zo lang dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat een uitspraak pas in of na 2020 afkomt”, schrijft het ministerie. „Dan is het te laat om de doelstellingen nog te realiseren.”

Advocaat Peter de Lange, die vorig jaar een kort geding startte tegen een groot windpark in de Veenkoloniën, stelde in september dat de arresten van het Hof in de zaken d’Oultremont (2016) en Nevele (2020) een bom betekenen onder bestaande en nog te bouwen Nederlandse windparken. De verplichte bescherming van mens en milieu, zoals die voortvloeit uit Europese regels, is in Nederland  ’een wassen neus’, meent hij.

“’Men is bang dat parken moeten worden stilgezet’”

Alles draait om de vraag of de vergunningverlening vanuit het Activiteitenbesluit wel voldoet aan Europese regels. Vergunningen voor windparken worden verstrekt op basis van vaste geluidsnormen met maximale jaargemiddelden. Maar die normen zelf zijn nooit getoetst op hun milieueffect. Volgens De Lange volgt uit de Europese uitspraken dat een toets van die normen vooraf wel had gemoeten.

Het kort geding tegen windpark Drentse Monden en Oostermoer en de media-aandacht zorgden voor onrust onder provincies en gemeenten. Zo vraagt de provincie Utrecht op 9 oktober aan EZK om ’ondersteuning’. De provincie Flevoland spreekt op 8 oktober in een e-mail van ’best spannende materie’.

Een jurist van de gemeente Houten ziet op 30 juni 2020, vlak na het Nevele-arrest, de bui hangen: ’Deze zaak ging niet direct over Nederland of een van onze windparken, maar heeft wel gevolgen voor alle lidstaten en dus ook voor Nederland, en waarschijnlijk ook voor onze windparken.’ De schrijver houdt zelfs rekening met ’nietigverklaring’ van vergunningen, ook als blijkt dat ’de uitvoering van het windturbineparkproject al is gestart of zelfs al is afgerond’.

Lobbyclub windindustrie

EZK kiest, in overleg met onder meer advocaten en windkoepel NWEA, echter een andere woordvoeringslijn. In een lijst met vragen en antwoorden die EZK naar provincies stuurt, stelt ze: ’Het arrest Nevele heeft specifiek betrekking op de Vlaamse regelgeving, niet op het Nederlandse Aktiviteitenbesluit. We zijn daarom van mening dat dit arrest geen gevolgen heeft voor het Nederlandse stelsel’.

De lobbyclub van de windindustrie NWEA schrijft op 14 september per e-mail aan EZK: ’Dank voor de woordvoeringslijn.’ Advocaat De Lange ziet zijn vermoeden bevestigd dat rijk, industrie en lagere overheden samen optrekken om een Europese check van onze milieuregels te voorkomen. „Men is bang dat Nederland een tik op de vingers krijgt, en dat windparken straks moeten worden stilgezet.”

De Raad van State heeft binnenkort opnieuw de kans om prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof. Ergens in de zomer spreekt ze haar oordeel uit in een zaak over windpark Goyerbrug in Houten. Tijdens het kort geding tegen windpark Drentse Monden en Oostermoer koos de rechter niet voor vragen aan het Europese Hof. Hij verklaarde de eisers destijds niet ontvankelijk.

’Nederlanders zien niets in vleesbelasting of hogere aardgastaks’

Pieters proeft uit de stukken allesbehalve een ’nieuwe bestuurscultuur’, die zou moeten volgen op de Toeslagenaffaire. „Er is niet één ambtenaar die oppert dat het Europees recht er niet voor niets is, dat het misschien toch wel belangrijk is om de burger de bescherming te bieden tegen overlast van windturbines, waar hij of zij recht op heeft. Niemand is bezig met de belangen van de burger.”

 

Donkere wolken boven vergunning windturbines Goyerbrug

 

Wijksnieuws, Adrie van der Wel, 15 juni 2021

De verleende vergunning voor vier windturbines bij de Goyerbrug in Houten is nog meer aan het wankelen gebracht. Dit bleek dinsdag tijdens een langdurige zitting bij de Raad van State over de bezwaren van vele tientallen omwonenden en de stichtingen Belangen Wijkersloot en Redichem-De Geeren.

lees hier verder: