RIVM : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

De Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) beschrijft de rekenmethoden voor het uitvoeren van een risicoberekening van vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water. Het hoofddocument beschrijft kort de wet- en regelgeving met betrekking tot omgevingsveiligheid, voor zover van belang voor de toepassing van de rekenmethode HART, en de benodigde modelparameters en invoergegevens. De bijlage geeft o.a. vuistregels en de beschrijving van de modellen.

Korte uitleg systematiek milieuregelgeving

 

Op deze pagina staat een korte uitleg van de systematiek van milieuregelgeving die geldt voor bedrijven. De milieuregels staan meestal in het Activiteitenbesluit en/of in de omgevingsvergunning milieu.

 

Naast het Activiteitenbesluit en de omgevingsvergunning kan natuurlijk voor sommige bedrijven nog andere milieuregelgeving gelden.

Veel bedrijven moeten als ze starten of veranderen een melding Activiteitenbesluit doen. Andere hebben een omgevingsvergunning milieu of een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig.

Iedere activiteit met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Om de risico’s van deze activiteiten voor de omgeving beter in beeld te brengen zijn er rekenmethoden voorgeschreven. Iedere rekenmethode bestaat uit een rekenmodel in de vorm van een softwareprogramma en een handleiding die beschrijft hoe de risico’s berekend moeten worden. De handleidingen beschrijven hoe de risico’s berekend moeten worden. 

Rekenmethode veiligheid windturbines

Windenergie zal een steeds belangrijkere positie innemen bij de energietransitie. De verwachting is dan ook dat de komende jaren veel nieuwe windturbines zullen worden gerealiseerd. De transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energieopwekking reduceert de uitstoot van CO2, maar heeft ook gevolgen voor de veiligheid. Deze kunnen zowel positief als negatief zijn. Zo brengen windturbines risico’s met zich mee wat betreft omgevingsveiligheid.

lees verder op de website