Windpark Goyerbrug – Expert opinie anterieure overeenkomsten

 

7 september 2022

Verzonden aan de Griffie van de gemeente Houten
Onderwerp: Expert opinie anterieure overeenkomsten

Geachte griffie,

Geachte leden van de raad,

In de bijlage (separaat bericht) treft u de toegezegde expert opinion aan.

Het ingeschakelde kantoor is gespecialiseerd op het gebied van anterieure overeenkomsten.

Zij hebben met een frisse, onafhankelijke blik gekeken naar de huidige situatie.

In zijn brief heeft Manfred Fokkema zich vooral beperkt tot een uitleg van de AO als zodanig en de algemene lijn in de jurisprudentie, dat gemeenten niet snel aansprakelijk zijn inzake de niet-nakoming van een anterieure bevoegdhedenovereenkomst.

Ook voor de AO gesloten tussen Goyerbrug BV en de gemeente Houten komt hij tot die laatste conclusie.

Indien de WOB verzoeken volledig en toereikend zijn beantwoord – waarvan wij hopelijk mogen uitgaan – en alle feiten incl. eventuele geheime rapportages uit het (gemeente)dossier bekend zijn, kan hij definitieve conclusies trekken over de positie van de gemeente.

 Meer over de auteur:

Manfred Fokkema is bij Infense actief op het snijvlak van het privaatrecht en het publiekrecht. Hij is al bijna 20 jaar gespecialiseerd in project- en gebiedsontwikkeling. Zijn specifieke aandacht gaat uit naar actuele onderwerpen zoals gasloos bouwen, de energietransitie, kostenverhaal, staatssteun en het aanbestedingsrecht. Manfred werkt voor diverse ontwikkelaars, bouwbedrijven en gemeenten. Vaak wordt hij in een vroegtijdig stadium betrokken in de contractvorming. Weet van de hoed en de rand als het gaat om samenwerkingsvormen, bouwclaimconstructies en vraagstukken rondom verkoop van gronden en grondexploitaties. Bekijkt zaken met een helikopterview en met een scherp oog voor politieke verhoudingen.

Manfred (1975) was voorheen werkzaam als advocaat bij KienhuisHoving en als consultant bij PurpleBlue (Tauw) en Eiffel. (Mede)auteur van een aantal boeken, zoals de Wegwijzer Exploitatieovereenkomsten, Recht rond Grondbeleid en Recht rond Grondtransacties. Redactielid van de tijdschriften Vastgoedrecht in praktijk en Grondzaken en Gebiedsontwikkeling in de praktijk. Voor dit laatste tijdschrift schrijft hij ook columns. In het tijdschrift Bouwrecht becommentarieert hij actuele uitspraken.