Houten stemt in met vier windmolens bij de Goyerbrug

AD 2 okt 2019 Maarten Venderbosch

Het was een mooie avond voor Ruben Berendts, de Houtense initiatienemer achter Windpark Goyerbrug in Schalkwijk. Jarenlang heeft hij in de wachtkamer gezeten en geduld betracht, maar dinsdagavond ging de kogel eindelijk door de kerk. De Houtense politiek steunt in ruime meerderheid de plaatsing van ‘zijn’ vier megagrote windmolens langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Zij komen dicht tegen de gemeentegrens met Wijk bij Duurstede te staan.

lees dit hele bericht

Omwonenden willen uitstel besluit Windpark Goyerbrug

Culemborgse Courant en Wijks Nieuws (Groentje) Tanja Moody, 1 okt 2019

1 oktober  neemt de Houtense gemeenteraad een belangrijk besluit over Windpark Goyerbrug. Omwonenden verenigd in de Actiegroep GeenWindparkGoyerbrug (= een samenwerking tussen inwoners van Wijk bij Duurstede, Cothen en Culemborg), Stichting Belangen Wijkersloot en Stichting Redichem – De Geeren vragen om de stemming over de motie van geen bedenkingen (vvgb) uit te stellen, totdat ‘alle feiten op tafel liggen en raadsleden de beschikking hebben over de contra expertise’.

lees dit hele artikel

Houten kiest voor tweede windpark: ‘daar gaan we nog een hoop ellende van krijgen’

AD:  29 sept 2019 : Maarten Venderbosch

Initiatiefnemer Ruben Berendts verklaarde zichzelf ooit intrinsiek gemotiveerd Windpark Goyerbrug bij Schalkwijk, waarover de politiek dinsdag besluit, van de grond te krijgen. Net zo gemotiveerd zegt nu een groep Culemborgers te zijn om het park tegen te houden. Zij willen daarvoor procederen tot aan de Raad van State en desnoods het Europese Hof.

lees verder

Windmolenmakers schrappen honderden banen

Telegraaf/ANP 27 sep 2019:

KOPENHAGEN – De Deense windmolenmaker Vestas zet een streep door 590 arbeidsplaatsen in zijn thuismarkt en Duitsland. Het bedrijf wil zich aan een veranderende marktvraag aanpassen door zijn productenaanbod te herschikken. Branchegenoot Siemens Gamesa liet eerder deze week al weten tot 600 banen te schrappen vanwege uitdagende marktomstandigheden.

Vestas Offshore Wind

In de windmolensector is een verschuiving gaande. De vraag naar windmolens op land daalt. Steeds meer opdrachtgevers, in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, willen windmolens op zee bouwen. Windmolenmakers die zich meer specialiseren in windmolens op land worstelen daarom met een dalende vraag. Vestas richtte zich tot nu toe zowel op zee als op land, vandaar dat het bedrijf zijn werkwijze bijstelt.

Afspraken windpark Goyerbrug Houten niet in steen gebeiteld

HOUTEN

Insprekers – veelal omwonenden – zitten barstensvol kritiek op het hele proces, en staan om die reden klaar om tot aan de Raad van State, en zelfs het Europees hof, hun gelijk te gaan halen. Ook bij raadsfracties zijn er vragen, bijvoorbeeld over het gegeven dat het bedrag van 7 ton, dat initiatiefnemer Blue Bear Energy recent heeft beloofd, op geen enkele manier hard te maken is.

De Houtense gemeenteraad wordt op dit moment gevraagd een Verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het windpark Goyerbrug en om de kaders voor een Windfonds goed te keuren. De vraag is ook of het college de 86 zienswijzen op een goede manier heeft behandeld. De raad neemt hier op 1 oktober een besluit over. Op dinsdag 17 september was hieraan voorafgaand een rondetafelgesprek (RTG), waar 10 insprekers het woord namen. Tijdens deze RTG was het aanzienlijk minder druk dan de vorige raad over het windpark – toen zat de tribune vol met gele t-shirts van tegenstanders, zoals vanuit actiegroep Geen Windpark Goyerbrug. Nu zaten er slechts twee.

lees verder

Betogen RTG Houten 17 sept 2019 en onze bevindingen

Mail met bijlagen aan de leden van de Gemeenteraad Houten

Geachte leden van de gemeenteraad van Houten.

Naar aanleiding van de RTG m.b.t Windpark Goyerbrug op 17 september 2019, doe ik u het volgende toekomen:

 1. Als 6 bijlagen, de betogen zoals uitgesproken door de 6 vertegenwoordigers van de 67 belanghebbenden en de Stichting Belangen Wijkersloot en Omstreken;
 2. Een aantal waarnemingen en hoofdpunten van de verschillende discussies die tussen partijen (insprekers, commissieleden en wethouder) plaatsvonden;
 3. Een analyse van de locatie verschuiving met afzonderlijke bijlage.

Waarnemingen, hoofdpunten en conclusies uit de RTG:

 1. Tijdsdruk en geen harde voorwaarden
  1. Opvallend is dat wethouder en initiatiefnemer enorme haast hebben met het verlenen c.q. verkrijgen van de vergunning.
  2. Zowel de Raad als de wethouder nemen enorme risico’s met het onvolledig of vluchtig behandelen van de zienswijzen in slechts 5 weken.
  3. De drijfveer lijkt slechts te zijn het verkrijgen van maximale SDE subsidie voor de initiatiefnemer, terwijl de gemeente dan hoopt hier indirect in mee te kunnen delen.
  4. Dat de gemeente, gemeenschap of belanghebbende omwonenden daar enige vrucht van zullen plukken, valt ernstig te bezien, aangezien de initiatiefnemer geen harde (of contractuele) toezeggingen wenst te doen en de wethouder dit ook niet af wenst te dwingen.
  5. Wij begrijpen absoluut niet waarom overheidsinstanties, zoals nu de gemeente Houten, vergunningen afgeeft zonder harde voorwaarden te stellen vooraf en zich slechts op algemene wetgeving baseert. Zorg voor burgers heeft hier dus duidelijk een lage prioriteit.
  6. Gaan bestuurders in hun privésfeer ook zo slordig met hun zaken om? Ik weet zeker van niet! Waarom hier dan wel?
 2. Financieel
  1. Het voorstel dat op dit moment aan de raad voorligt is dat men gevraagd wordt een blanco cheque te tekenen als het gaat om het Windfonds en participatie/compenserende maatregelen voor omwonenden. De door initiatiefnemer beloofde 600 a 700K euro is in zijn geheel afhankelijk van het nog verkrijgen van de SDE subsidie. Er liggen geen contracten met de gemeente waarop de gemeente de initiatiefnemer kan aanspreken als hij geen subsidie krijgt, dit tegenvalt, of failliet gaat. De gemeente zit met het hoofd al in de strop omdat de initiatiefnemer al allerlei juridisch geldige contracten heeft getekend met de ‘molenaarswoningen’/landeigenaren.. Door de VVD/CDA werd opeens geopperd dat als de Subsidies niet worden toegekend men ook niet aan de realisatie vast wilt zitten van het Windpark (Financieel onhaalbaar).
  2. Waarom weigert de wethouder de financiële situatie van de initiatiefnemer te checken. Dit is normale openbare KvK informatie.
 3. Participatie / compensatie
  1. Initiatiefnemer gebruikt feedback van slechts een paar aanwezigen bij de informatie avond van 2 juli 2019, alwaar nagenoeg geen opkomst was van belanghebbenden (ongeveer 5 in totaal). Alhoewel daar wel beloofd, is daarna niets meer over participatie gecommuniceerd. Ook dit moet geregeld worden voor het eventueel afgeven van een verklaring van geen bedenkingen!
  2. Na maanden nog geen enkel overleg met de buurgemeenten m.b.t. compensatie van die buurgemeenten of de belanghebbenden daarvan.
 4. Geluid:
  1. Waarom hoeft Houten niet te voldoen aan nieuwe (bijgestelde) geluidsnormen zoals gesteld in/door RVO (november 2018; https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/geluid-en-windmolens/geluidsberekening)?
  2. Waarom stelt de gemeente Houten geen lagere normen wegens cumulatieve geluidseffecten zoals een bevolen door RVO (zie https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/geluid-en-windmolens/geluidnormering)
 5. Locatie

Uit het volgende blijkt dat de rol van de initiatiefnemer zeer groot is om te sturen op de oostelijke/zuidelijke locatie. Zonder enige betrokkenheid van de buurgemeenten. Belangen binnen de familie van de initiatiefnemer spelen hier wellicht een financieel belangrijke extra rol.

De motivatie hieronder vanuit de brief, de citaten spreken voor zich. wel de lusten en niet de lasten!

“…De afgelopen twee jaar zijn wij betrokken geweest bij de totstandkoming van de ontwerp-structuurvisie met betrekking tot het zoekgebied windenergie…”

 • Commentaar: Wij is de initiatiefnemer

“..De deelnemers hebben die dag in consensus geconstateerd dat een zoekgebied windenergie het beste ten oosten van de Goyerbrug kan liggen..”

 • Commentaar:  Het werkatelier bestond niet uit een representatieve delegatie vanuit de buurgemeenten o.a. Culemborg, Cothen, Wij Bij Duurstede!

“ .. Op 14 november 2011 ontvingen wij bericht dat onze zienswijze is ontvangen en ontvankelijk is verklaard…”

 • Commentaar:  Dus het voorstel van de initiatiefnemer  waarin wordt gestuurd op verandering van de locatie wordt overgenomen door de gemeente!

“…Daarmee komt het zoekgebied verder van Houten, verder van ’t Goy en verder van Schalkwijk te liggen…”

“..Wij zijn tevreden met het besluit van het College van B&W om het zoekgebied windenergie in zuidoostelijke richting te verschuiven. We maken graag nog van de gelegenheid gebruik om uit te leggen waarom de oostelijke variant meer geschikt is als zoekgebied dan de westelijke variant…”

“..Draagvlak: tijdens het werkatelier van 28 april 2010 hebben de bewoners besloten het zoekgebied windenergie te verschuiven naar  de oostzijde van de Goyerbrug..”

 • Commentaar:  Draagvlak?? Vanuit welke representatie vanuit de omwonenden en buurgemeenten??
 • Commentaar: Ja, als je het alleen de bewoners van het Goy, Schalkwijk en Houten vraagt, tuurlijk stemmen zij hiermee in.

“…De oostelijke variant ligt veel verder van bewoonde kernen dan de westelijke variant…”

 • Commentaar: Dus veel minder hinder van Geluid, slagschaduw, laag frequente trillingen, horizon vervuiling, etc etc

“…..4. Windpark Goyerbrug ligt precies op de grens van Gemeente Houten en Gemeente Wijk bij Duurstede. Wijk bij Duurstede onderzoekt ondertussen of een ontwikkeling van Eneco bestaande uit 9 windturbines gerealiseerd kan worden. Deze ontwikkeling begint precies op de grens met gemeente Houten, dus dezelfde locatie als Windpark Goyerbrug, maar dan aan de andere kant van het kanaal. Deze ontwikkeling van Eneco kan de ontwikkeling van Windpark Goyerbrug blokkeren (bijlage 5). Er ontstaat dan een situatie dat er wel windturbines bij de Goyerbrug staan (hetgeen een goede locatie is), maar dat de opbrengsten in de vorm van leges en OZB naar de buurgemeente gaan. Om de optie op leges, OZB en duurzame energie open te houden, is de oostelijke variant van het  zoekgebied noodzakelijk.

 

Kortom, wij zijn tevreden over het besluit van het College van B&W om het zoekgebied windenergie tussen ’t Goy en Schalkwijk te verplaatsen naar de locatie van Windpark Goyerbrug. Het doet daarmee recht aan de uitkomst van de bijeenkomst van 28 april 2010. Wij vertrouwen erop dat de raad ook kiest om deze aanpassing door te voeren en het zoekgebied te verplaatsen zo ver mogelijk van de dorpskernen vandaan. …”

 • Commentaar: Blijkbaar was er haast geboden omdat Wijk bij Duurstede ook plannen had.
 • Commentaar: Risico dat gemeente Houten geen Leges en OZB opbrengsten ontvangt
 • Commentaar: De zoeklocatie zover mogelijk verplaatsen tov de dorpskerken van de gemeente Houten vanwege de overlast, maar wel de leges en OZB opstrijken
 • Commentaar: Dit alles zonder enige vorm van betrokkenheid vanuit de omwonenden in de buur gemeenten

Conclusie:

Uit het bovenstaande kunt u concluderen dat alle ingrediënten voor weer een mislukte overheidsactiviteit aanwezig zijn met de burgerij als kind van de rekening. Mocht u desalniettemin en ondanks alle punten zoals naar voren gebracht in de zienswijzen, willen besluiten een verklaring van geen bedenkingen af te willen geven, doe dit dan niet nu maar laat eerst alle details uitwerken, maak overeenkomsten en voorwaarden en leg ze juridisch vast. Alleen nu bent u nog in staat de schade voor de omwonenden te beperken (ook in de buurgemeenten) en participatie te maximaliseren/optimaliseren, na het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen bent u volledig kansloos en stuurloos.

Geachte raadsleden, U kunt wel degelijk een zeker draagvlak forceren. Zeker, milieu en energietransitie zijn belangrijk, maar laat de burgerbelangen niet volledig onderschoffelen. Trek aan de noodrem!

Wij wensen u veel wijsheid toe.

Namens de groep van 67 omwonenden en de Stichting Belangen Wijkersloot en omstreken (Reclamant 7 in de Concept Nota Zienswijzen dd. 26 augustus 2019),

Theo Knobbout

Hamseweg 2

4101 NT Culemborg

Uitspraak Raad van State einde PAS

Stikstofuitspraak Rijksoverheid:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt mag worden voor vergunningverlening. Ook vrijstellingen van de vergunningplicht die in het programma waren geregeld, gelden niet meer. Hierdoor kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft, terwijl dat onder het PAS niet het geval was.

verder lezen

 

Bouwprojecten minder vaak en minder grondig getoetst op risico’s milieu

Trouw, Emiel Hakkenes  24 juli 2019

De regels voor milieu-effectrapportages zijn afgezwakt. Als gevolg daarvan worden steeds minder milieurapporten gemaakt. Bovendien zijn ze van slechte kwaliteit

Nederlandse gemeenten en provincies zijn soepeler geworden in het afgeven van vergunningen voor grote bouwprojecten zoals fabrieken, mestverwerkers of windmolens. Steeds minder wordt daarbij getoetst wat de gevolgen zijn voor milieu, gezondheid en natuur. Het aantal opgestelde milieu-effectrapportages (mer) is in tien jaar tijd meer dan gehalveerd. Dat blijkt uit onderzoek van Investico, platform voor onderzoeksjournalistiek, voor De Groene Amsterdammer en dagblad Tubantia.

lees hier verder

“Maasvlakte grootste windmolens ter wereld op land” maar huizen wel op 7 km!”

Even een reminder voor de gemeente Houten van een klein jaartje terug

AD 17-8-2018

Met een tiphoogte van 245 meter komt op de Maasvlakte ’s werelds grootste windmolen op land. Het gevaarte met 110 meter lange wieken is de eerste van een nieuwe generatie windturbines.

,,Uiteindelijk willen we schone energie. Windmolens bieden een deel van de oplossing, maar wat ons betreft dan wel op zee. Deze windmolen helpt deze ontwikkeling. Als testlocatie is de Maasvlakte, denk ik, de meest geschikte plek van Nederland.” Het dichtstbijzijnde huis staat 7 kilometer verderop. Compter ziet de molen ook als een ‘mooi symbool voor de Rotterdamse haven’.

lees meer

 

Oppositie windmolens in Nederland

We staan niet alleen: steeds meer oppositie tegen Windmolens op land; Verdrag van Aarhus

Windenergie-in-Nederland.nl

STAAT DER NEDERLANDEN IN GEBREKE MET WINDENERGIE

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) is van mening dat de Staat der Nederlanden op het gebied van windenergie te weinig rekening houdt met de bepalingen uit het Verdrag van Aarhus, en wil op grond hiervan een klacht indienen tegen de Staat. Hoewel niet juridisch bindend zal een uitspraak van het Compliance Committee van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties in Genève wel degelijk politieke gevolgen hebben en de Staat dwingen om internationaal beschermde rechten van de burgers te gaan respecteren.