– Flora en fauna

Beoordeling van effecten op vogels, overige fauna en flora van het geplande  Windpark Goyerbrug, Gemeente Houten

Oriëntatiefase in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998 en quick scan
in het kader van de Flora- en faunawet

volledig rapport: