Flora en fauna

Beoordeling van effecten op vogels, overige fauna en flora van het geplande  Windpark Goyerbrug, Gemeente Houten

Ori├źntatiefase in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998 en quick scan
in het kader van de Flora- en faunawet

volledig rapport: